అందరికొరకు క్రీస్తు సంపాదించిన నీతిని విశ్వాసులు అంగీకరించేటట్లు వారిలో విశ్వాసమును సృజిస్తూ అవిశ్వాసమునుండి దేవునియందలి విశ్వాసమునకు తిప్పి మనకు పునర్జన్మనిఛ్చి మరణము నుండి జీవమునకు లేపుటకుగాను పరిశుద్దాత్ముడు మనలో జరిగించే పనిని విశ్వాసము యొక్క అద్భుతముగా బైబులు వర్ణిస్తూవుంది దీనినే మారుమనస్సు, క్రొత్తగా జన్మించుట, పునర్జన్మ, జీవింపజేయుట అని అంటువున్నాం.

దేవుడు క్రీస్తులో నిబంధనను పునరుద్ధరించి, దేవుడే ప్రజలందరినీ నీతిమంతులని ప్రకటించడాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ జస్టిఫికేషన్ అని అంటారు.

సొంత క్రియలయందు నమ్మిక ఉంచక క్రీస్తునందున్న దేవుని కృప ద్వారా దేవుడు అనుగ్రహించుచున్న నీతిని నమ్మడాన్ని సబ్జెక్టివ్ జస్టిఫికేషన్ అని అంటారు.