బైబులు దేవుని వాక్యమైయున్నది అనే సత్యము మనకు ఎటువంటి నిశ్చయతను కలుగజేయు చున్నది?

బైబులు దేవుని వాక్యమైయున్నది అనే సత్యము మనకు ఎటువంటి నిశ్చయతను కలుగజేయు చున్నది? 1. సంఖ్యాకాండము 23:19 దేవుడు అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు. మనుష్యులు తమ ఆలోచనలను, ఉద్దేశ్యాలను అమలు చేయలేక, లేదా వారికి ఇంకా మంచి ఆప్షన్ ఉన్నందు…

లెంట్ 5 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: యిర్మీయా 31:31-34; పత్రిక పాఠము: హెబ్రీయులకు 5:7-0; సువార్త 9ఠము: యోహాను 12:20-33; కీర్తన 143. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: యిర్మీయా 31:31-34 యిర్మీయా 31:31–34_ ఇదిగో నేను ఇశ్రాయేలు…

లెంట్ 4 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: సంఖ్యాకాండము 21:4-9; పత్రిక పాఠము: ఎఫెసీయులకు 2:4-10; సువార్త పాఠము: యోహాను 3:14-21; కీర్తన 38. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: సంఖ్యాకాండము 21:4-9 సంఖ్యాకాండము 21: 4-9_ వారు ఎదోముదేశమును…

లెంట్ 3 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: నిర్గమకాండము 20:1-17; పత్రిక పాఠము: 1 కొరింథీయులకు 1:22-25; సువార్త పాఠము: యోహాను 2:13-22; కీర్తన 19. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: నిర్గమకాండము 20:1-17 నిర్గమకాండము 20:1-6: 1దేవుడు ఈ…

లెంట్ 2 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: ఆదికాండము 28:10-17; పత్రిక పాఠము: రోమా 5:1-11; సువార్త పాఠము: మార్కు 8:31-38; కీర్తన 73. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: ఆదికాండము 28:10-17 10-11యాకోబు బెయేర్షెబానుండి బయలుదేరి హారానువైపు వెళ్లుచు…

3వ యోహాను వ్యాఖ్యానము

మొదటి భాగము గాయు – ప్రియుడైన స్నేహితుడు (1–8) లేఖ యొక్క చిరునామా, లేదా సూపర్‌స్క్రిప్షన్ చాలా క్లుప్తంగా ఉంది: 1పెద్దనైన నేను సత్యమునుబట్టి ప్రేమించు ప్రియుడైన గాయునకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. అపొస్తలుడైన యోహాను తనను తాను సూచించుకోవడానికి “పెద్ద”…

3వ యోహాను పరిచయము

3 యోహాను పత్రిక పరిచయము 3వ యోహాను, యోహాను చివరి సంవత్సరాల్లో అతని అపొస్టలిక్ పరిచర్యను చూడటానికి మరొక అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉంది. యోహాను 1వ, 2వ పత్రికలు మత విశ్వాసాలతో వ్యవహరిస్తే, 3వ పత్రిక ఒక మిషనరీ సమస్యతో వ్యవహరిస్తూ…

సద్దూకయ్యులు అంటే ఎవరు?

క్రొత్త నిబంధనలో, పరిసయ్యులు మరియు సద్దూకయ్యుల గురించి మనం పదే పదే వింటూవుంటాము. పాత నిబంధన పుస్తకాలలో ఈ మతపరమైన పార్టీల గురించి మనం ఎప్పుడూ వినలేదు. కారణం ఏమిటంటే, ఈ మతపరమైన విభాగాలు మొదటగా ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ కాలంలో ఏర్పడ్డాయి.…

పరిసయ్యులు అంటే ఎవరు

క్రొత్త నిబంధనలో, పరిసయ్యులు మరియు సద్దూకయ్యుల గురించి మనం పదే పదే వింటూవుంటాము. పాత నిబంధన పుస్తకాలలో ఈ మతపరమైన పార్టీల గురించి మనం ఎప్పుడూ వినలేదు. కారణం ఏమిటంటే, ఈ మతపరమైన విభాగాలు మొదటగా ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ కాలంలో ఏర్పడ్డాయి.…

లెంట్ 1 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: ఆదికాండము 22:1-18; పత్రిక పాఠము: రోమా 8:31-39; సువార్త పాఠము: మార్కు 1:12-15; కీర్తన 6. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: ఆదికాండము 22:1-14 అబ్రాహాము విషయములో ఇది పరిశోధనే అని…