ఆరాధనా శనివారమా? లేక ఆదివారమా?

అంశము: క్రైస్తవులముగా మనం ఆదివారాన్నే ప్రభువును ఎందుకని ఆరాధిస్తాం? పాతనిబంధనలో విశ్రాంతిదినమును పాటించమని యూదులు ఆదేశించబడ్డారు. కొత్తనిబంధనలో యూదులు, యేసు అపొస్తలులు విశ్రాంతిదినమును పాటించడం మనం చూస్తాము, మరి మనం శనివారమున కాకుండ ఆదివారన్న ఎందుకని ఆరాధిస్తూ వున్నాము? అని కొంతమందికి…

అపొస్తలుల విశ్వాసప్రమాణము ఉపోద్గాతము

మన లిటుర్జికల్ సంఘాలలో, సంఘారాధనలలో, కుటుంబరాధనలలో, మీటింగ్స్లో, విశ్వాసప్రమాణాన్ని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విశ్వాసప్రమాణాన్ని సంఘముగా, కుటుంబముగా చెప్తూ, మనమేమి నమ్ముతున్నామో చెప్తూ, మన ఐక్యతను తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ అపోస్తులల విశ్వాసప్రమాణము ఎలా వుద్భవించిందో సంఘారాధనలలో ఎలా చోటు దక్కించుకొందో…

క్రీస్తులో విశ్వాసముంచుటను గురించి

2 కొరింథీయులకు 5:18,19వచనాలు సమస్తమును దేవునివలననైనవి; దేవుడు మన అపరాధములను మనమీద మోపక, క్రీస్తునందు మనలను తనతో సమాధానపరచుకొనియున్నాడు, అని చెప్తూవున్నాయి. ఈ వచనంలో చాల ప్రాముఖ్యమైన మాట “సమాధానపరచుకొనియున్నాడు“, మొదటగా ఈ మాటకు అర్ధాన్ని తెలుసుకొందాం. సమాధానపరచుకొనియున్నాడు అనే పదం…

కొందరు నరకానికి ముందుగానే నిర్ణయింపబడి యున్నారా?

కృపలో ఏర్పరచబడటం రెండవ భాగము, ఎఫెసీయులకు 1:4-6 వచనాలను చదువుకొందాం. తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు, తన చిత్తప్రకారమైన దయాసంకల్పముచొప్పున, యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై, మనలను ముందుగా తన కోసము…

ఆబ్జెక్టివ్ జస్టిఫికేషన్ సబ్జెక్టివ్ జస్టిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి?

అందరికొరకు క్రీస్తు సంపాదించిన నీతిని విశ్వాసులు అంగీకరించేటట్లు వారిలో విశ్వాసమును సృజిస్తూ అవిశ్వాసమునుండి దేవునియందలి విశ్వాసమునకు తిప్పి మనకు పునర్జన్మనిఛ్చి మరణము నుండి జీవమునకు లేపుటకుగాను పరిశుద్దాత్ముడు మనలో జరిగించే పనిని విశ్వాసము యొక్క అద్భుతముగా బైబులు వర్ణిస్తూవుంది దీనినే మారుమనస్సు,…

కృపలో ఏర్పరచబడటం అంటే ఏమిటి?

ఎఫెసీయులకు 1: 3-7 మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుయొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తు నందు పరలోకవిషయములలో ఆత్మసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకనుగ్రహించెను. ఎట్లనగా తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు, తన…

దేవుడు ఏశావును తృణీకరించి యాకోబును ఎన్నుకొనియున్నాడా? ఏశావు జేష్ఠత్వమును అమ్ముకోవడం ఏంటి?

అంశము: యాకోబు ఏశావుల కధలో వాళ్లిద్దరూ ఇస్సాకు రిబ్కాలు కూడా చెల్లించిన వెల ఎంతో మీకు తెలుసా? ఏశావు జేష్ఠత్వమును అమ్ముకోవడం ఆదికాండము 25:21-34_21ఇస్సాకు భార్య గొడ్రాలు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను వేడుకొనెను. యెహోవా అతని ప్రార్థన వినెను…

క్రీస్తుపునరుత్థానంలో సాక్ష్యులుగా స్త్రీలే ఎందుకు?

క్రీస్తు పునరుత్థానం“లో సాక్ష్యులుగా స్త్రీలే ఎందుకు? “క్రీస్తు పునరుత్థానం”లో సాక్ష్యులుగా దేవుడు తన శిష్యులను కాకుండా స్త్రీలనే ఎందుకని అనుమతించి యున్నాడు? “క్రీస్తు పునరుత్థానం” అనే ప్రత్యేకమైన ఆనాటి ఎడిషన్లో మత్తయి మార్కు లూకా యోహాను అను న్యూస్ రిపోర్టర్స్ యొక్క…

డైనోసార్‌లు నిజమేనా? బైబులు వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉందా?

డైనోసార్‌లు నిజమేనా? బైబులు వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉందా? భూమి వయస్సుపై క్రైస్తవ సమాజంలో జరుగుతున్న పెద్ద చర్చలో డైనోసార్ల అంశం కూడా ఒకటి. భూమి వయస్సు  4.5 బిలియన్ సంవత్సరాలు అని విశ్వసించే వాళ్ళు బైబులు డైనోసార్లను గురించి ప్రస్తావించటం…

దేవుని కుమారులు ఎవరు? నరుల కుమార్తెలు ఎవరు?

దేవుని కుమారులు ఎవరు నరుల కుమార్తెలు ఎవరు? ఆదికాండము 6:1-2 వచనాలను చదువుకొందాం: నరులు భూమిమీద విస్తరింప నారంభించిన తరువాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కనివారని చూచి వారందరిలో తమకు మనస్సు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహము…