ఆదికాండము పరిచయము

పేరు మరియు ప్రయోజనం ఆదికాండము అనేది బైబిల్ యొక్క మొదటి పుస్తకానికి ఇవ్వబడిన పేరు, మోషే యొక్క ఐదు పుస్తకాలలో మొదటిది. హీబ్రూ బైబిల్లో, ఈ పుస్తకానికి పుస్తకంలోని మొదటి అధ్యాయములో మొదటి వచనములోని  మొదటి పదమైన “ఆదిలో” అనే పదాన్నే దీనికి…

దేవుడైన పరిశుధ్ధాత్మను గురించి

మత్తయి 28:19, కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచు అను లేఖనమును బట్టి త్రిత్వము లోని ముగ్గురు వ్యక్తులలో పరిశుధ్ధాత్ముడు ఒకరని నేను నమ్ముతున్నాను. పరిశుధ్ధాత్ముడు దేవుడై యున్నాడు.…

కీర్తనలు 2

అన్యజనుల వ్యర్థమైన కుట్ర దేవుని రాజు యొక్క సురక్షితమైన పాలన కీర్తన 2 అత్యంత ముఖ్యమైన మెస్సియానిక్ కీర్తనలలో ఒకటి. ఈ కీర్తనలో దావీదు మెస్సీయ రాజ్యము పట్ల ఈ లోక పాలకుల యొక్క వ్యర్థమైన ప్రతిఘటనను వివరించాడు. అన్యజనుల వ్యర్థమైన…

దేవుడైన యేసుక్రీస్తును గురించి

మత్తయి 28:19, కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచు అను లేఖనమును బట్టి త్రిత్వములోని ముగ్గురు వ్యక్తులలో యేసుక్రీస్తు ఒకరని నేను నమ్ముతున్నాను. యేసుక్రీస్తు నిత్య దేవుని కుమారుడైయున్నాడు.…

బైబిలులోని మాటలన్ని మనుష్యులే వ్రాసారు మరి అవి దేవుని మాటలెలా కాగలవు?

అందుకు బైబులు, 2వ పేతురు 1:21 ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుష్యుని ఇచ్ఛనుబట్టి కలుగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మవలన ప్రేరేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి అని చెప్తూవుంది. ఇక్కడ అపోస్తులుడైన పేతురు ప్రవచనాత్మక వ్రాతల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అప్పటికింకా పూర్తిగా వ్రాసిన…

పాపము

ఆదికాండము 3వ అధ్యాయములో వివరించబడియున్న ప్రకారము, మొట్టమొదటి మానవుల పతనము ద్వారా పాపము ఈ లోకములోనికి వచ్చియున్నదని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆదికాండము 2:17 అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చెదవని…

ధర్మశాస్త్రము

సృష్టి ప్రారంభములోనే దేవుడు తన ధర్మశాస్త్రాన్ని మానవుల హృదయాలలో లిఖించియున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను. మానవుని మనఃసాక్షి ఆ ధర్మశాస్త్రమును గురించి సాక్ష్యమిస్తూవుంది (దీనిని స్వాభావికమైన ధర్మశాస్త్రము అని అంటారు). దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు సాక్ష్యముగా ప్రతి వానిలో ఒక స్వరముగా ఉండులాగున ప్రతి…

క్రిస్మస్ 1 సిరీస్ B

యెషయా 45:22-25 పాత నిబంధన పాఠము: యెషయా 45:20-25; పత్రిక పాఠము: కొలొస్సి 3:12-17; సువార్త పాఠము: లూకా 2: 25-40; కీర్తన 111. క్రిస్మస్కు మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి బహుమతులు ఇచ్చి ఉంటారు కదా, అయితే మీరు ఇచ్చిన…

క్రిస్మస్ సిరీస్ B

ప్రసంగ పాఠము: యెషయా 52:7-10 పాత నిబంధన పాఠము: యెషయా 52:7-10, 16; పత్రిక పాఠము: హెబ్రీ 1:1-9; సువార్త పాఠము: యోహాను 1:1-14; కీర్తన 98. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారు ఎన్నో సంవత్సరాలనుండి మనం…

బైబులు దేవుని వాక్యమై యున్నది

బైబులు అనగానేమి? మార్కు 7:10-13 నీ తలిదండ్రులను ఘనపరచవలెననియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెప్పెను గదా. అయినను మీరు–ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి– నావలన నీకు ప్రయోజనమగునది ఏదో అది కొర్బాను, అనగా దేవార్పితమని చెప్పినయెడల,…