1. దేవుడున్నాడని మనకు యెట్లు తెలియును?

హెబ్రీయులకు 3:3,4_ ప్రతి యిల్లును ఎవడైన ఒకనిచేత కట్టబడును; సమస్తమును కట్టినవాడు (స్థాపించిన వాడు) దేవుడే.

సమస్త సృష్టి దాని ఉనికి విషయములో మరియు దాని రోజువారి జీవిత విషయములో దేవునికి రుణపడి వున్నాయి. ఈ సృష్టిలో ప్రతిది భౌతిక నియమాలకు కట్టుబడి లోబడి ఒక క్రమమైన పద్దతిలో విశిష్టమైనరీతిలో ఆశ్చర్యముగొల్పే విధానములో వ్యవస్థీకృతముగా ఉందనే విషయాన్నితెలియజేస్తూ ఉండటం గమనించారా? ఒకరి ప్రమేయము లేకుండగానే ఇదంతా ఆక్సిడెంటల్గా జరిగిందంటారా?

ఒకసారి ఆస్తికుడైన ఒక శాస్త్రవేత్త తన ప్రయోగశాలలో సౌరమండలం యొక్క నమూనాను తాయారుచేసి Existence of electromagnetic radiation సిధ్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి ప్రయోగాలు చేస్తూవుండగా నాస్తికుడైన మరొక శాస్త్రవేత్త అక్కడికి రావడం జరిగింది. నాస్తికుడైన ఆ శాస్త్రవేత్త ఆ సౌర మండలము యొక్క నమూనాను చూసి ఇది అద్భుతం దీనిని ఎవరు చేసారని అడిగాడు. దానికి ఆస్తికుడైన శాస్త్రవేత్త నేను ఈ ప్రయోగశాలలో మరొక రూంలో ఉండగా ఒక పెద్ద శబ్దమును విన్నాను. అది ఏమిటో చూద్దామని ఈ రూంలోకి రాగా ఇది
ఇక్కడ వుంది అని జవాబు చెప్పాడు. దానికి నాస్తికుడైన శాస్త్రవేత్త అదెలా సాధ్యము. దీనిని ఒకరు రూపించకపోతే ఇది సాధ్యము కాదు అని అన్నాడు. నిజమే, ఒకరు రూపించనిదే ఈ సృష్టి ఉనికిలోనికి రాలేదనే విషయాన్ని ఈ సృష్టి గుర్తుచేస్తు ఉందండి. 

ఈ అనంత విశ్వము ఆక్సిడెంటల్గా జరుగలేదని, బైబులులో హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 3:3 లో స్పష్టముగా ప్రతి యిల్లును ఎవడైన ఒకని చేత కట్టబడును; సమస్తమును కట్టినవాడు దేవుడే అని చెప్తూ ఉంది. ఈ మాటలకు అర్ధం ఈ సృష్టికి ఒక ఫౌండర్ ఎస్టాబ్లిషర్ బిల్డర్ మేకర్ ఉన్నాడని, ఈ సృష్టి తనకుతానుగా ఉనికిలోనికి రాలేదని “singularity” అనేదే లేదని దీని వెనుక ఒక సృష్ఠికర్త వున్నాడని, దీని devolopmentని దీని conditionsని నిర్ణయించినవాడు దేవుడేనని ఇందులో వాడినవన్నీ దేవునివేనని ఆయన అన్నింటి సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన అన్నింటిపైగా ఉన్నవాడని ఆయనను గురించి ఈ మాటలు చెప్తూవున్నాయి.

కీర్తన 19:1-4_ ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి. అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరచుచున్నది. పగటికి పగలు బోధచేయుచున్నది. రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపు చున్నది. వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి స్వరము వినబడదు. వాటి కొలనూలు భూమి యందంతట వ్యాపించియున్నది. లోకదిగంతముల వరకు వాటి ప్రకటనలు బయలువెళ్లుచున్నవి. వాటిలో ఆయన సూర్యునికి గుడారము వేసెను.

ఆకాశములు దేవునిమహిమను వివరించుచున్నవి అంటే (ఆకాశములు స్పష్టంగా, దృఢంగా, బహిరంగంగా, అధికారికంగా అందరికి దేవుని మహిమను గురించి మరియు వాటి సృష్టికర్త యొక్క గొప్పతనమును గురించి వెల్లడిస్తు వున్నాయని అర్ధం). అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని ప్రచురపరచుచున్నది అంటే ప్రతిరోజూ అంతరిక్షము తాను ఎలా అద్భుతఃకరమైన రీతిలో మరియు క్రమపద్ధతిలో వ్యవస్థికరించబడియున్నదో మరియు వాటి ప్రాపర్టీస్ ఫీచర్స్ అండ్ డ్యూటీ’sని మరియు నిత్యుడు జీవాధిపతి సర్వశక్తిమంతుడు అయిన తన సృష్టికర్త యొక్క గుణలక్షణాలను గురించి తెలియజేస్తూ ప్రతిరోజు ఆ సృష్టికర్తయొక్క చేతిపనులను పబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నదని అర్ధం. పగటికి పగలు బోధచేయుచున్నది అంటే ఎన్నటికి ఆగిపోని ఒక స్థిరమైన ప్రవాహము వలె పగలు మనలను ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఇంస్ట్రుక్షన్స్ ఇస్తూ ఇల్లుమినేట్ చేస్తూ దేవుని విషయములో పాఠాలు నేర్పిస్తు ఉన్నదని అర్ధం. రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది అను మాటలకు దేవుడు తనను గురించి తాను బయలుపరచిన విషయాలను మరియు ఇంతకు ముందు రహస్యముగా ఉన్న విషయాలను రాత్రి బహిర్గతము చేస్తూ ఉందని అర్ధం. వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి స్వరము వినబడదు. వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వ్యాపించియున్నది లోకదిగంతములవరకు వాటి ప్రకటనలు బయలువెళ్లుచున్నవి అను మాటలకు, దేవునిచే సృష్టించబడి నిర్వహించబడుతున్న ఈ సృష్టి దాని సృష్టికర్త యొక్క శక్తి, జ్ఞానానికి నిశ్శబ్ద సాక్ష్యాన్ని ఇస్తూ ఉందని అర్ధం. నక్షత్రాల గంభీరత వాటి క్రమబద్ధత వాటి సృష్టికర్తయొక్క మహిమను తిరస్కరించేవారందరిని మరియు సృష్టికర్తకు బదులుగా సృష్టికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారందరిని నిశ్శబ్దంగా మందలిస్తూ మౌనంగా ఖండిస్తు ఉండటమే కాకుండా ఏ ఒక్కరు దేవుని గురించి నాకేమి తెలియదు అని సాకులు చెప్పి తప్పించుకొనే అవకాశము ఎవ్వరికి ఇవ్వటం లేదు. ఆయన దైవికమైన ఉనికిని తిరస్కరించే వారికి ఎలాంటి కారణము లేదు అని తెలియజేస్తూవున్నాయి. భగవంతుని ఉనికికి విశ్వమే మొదటి రుజువు అని ఆయన సృజించిన వాటిని బట్టి దేవుడున్నాడని మనం ఒప్పుకొని తీరవలసి ఉన్నాం.

కీర్తన 14:1_ దేవుడులేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు చెడిపోయిన వారు. అసహ్యకార్యములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు.

మనుష్యుని చుట్టూ ఆవరించివున్న ఈ సృష్టి తన సృష్టికర్తను గురించి స్పష్టముగా తెలియజేస్తూ ఉండగా దేవుడు లేడని చెప్పడం బుద్ధిహీనతే అవుతుంది. కొందరు ఈ సృష్టికి సృష్టికర్త ఎవరు లేరని ఈ అనంత విశ్వములో ప్రతిది మనతో సహా ఒకరి ప్రమేయము లేకుండగానే ఆక్సిడెంటల్గా ఉనికిలోనికి వచ్చిందేనని చెప్తూ వుంటారు. శాస్త్రవేత్తలేమో దేవుని ఉనికిని prove చెయ్యడానికిగాని disprove చెయ్యడానికిగాని ప్రయత్నించరు, ఎందుకంటే దేవుణ్ణి గుర్తించగల ప్రయోగం ఏదీలేదని వారికి తెలుసు, బైబులు కూడా “దేవుడులేడని బుద్ధిహీనుడు మాత్రమే తన హృదయములో అనుకొనును” అని కీర్తన 14:1 లో తెలియ జేస్తూవుంది.

దేవుడులేడని కొందరు ఎందుకని అనుకుంటారో తెలుసా? దేవుడు లేడని చెప్పేవాడు వక్రబుద్ధిని చూపిస్తూ తెలిసి తెలిసి దేవుని మోరల్ రూల్ ని తిరస్కరిస్తు ఉన్నాడు. అందుకు అతని అజ్ఞానం లేదా వీక్నెస్ అఫ్ రీజన్ కారణం కాదు. వాడు తన పాపస్వభావమునుబట్టి కఠినచిత్తుడై, తన అనైతిక జీవితాన్ని అతడు ఎంతో ఇష్టపడుచు ఉండుటనుబట్టి ఆ విషయములో తనను ఎవ్వరు తీర్పుతీర్చకూడదని తాను ఎవ్వరికి లెక్క చెప్పాల్సిన పనిలేదని అనుకొంటూ తనపై న్యాయాధిపతిగాని అధికారిగాని ఎవడులేడని తన వ్యవహారాలపై తీర్పులేదని తననుతాను సంతోషపరచుకొనే క్రమములో సంతృప్తిపరచుకొనే క్రమములో దేవుడులేడని బుద్ధిహీనుడు చెప్తాడని బైబులు చెప్తూ ఉంది.

జవాబు: ఆయన సృజించిన వాటిని బట్టి దేవుడున్నాడని మనకు తెలియును.

2. ఆయన సృజించిన వాటిని బట్టి దేవునిని గూర్చి మనకేమి తెలియును?

  • అపొస్తులులకార్యములు 14:17_ అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వర్షమును, ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు ఆహారము ననుగ్రహించుచు ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుటచేత తన్నుగూర్చి సాక్ష్యములేకుండ చేయలేదని బిగ్గరగా చెప్పిరి.
  • కీర్తన 104_ దేవుడు సృజించిన అద్భుతమైన వాటన్నిటిని గూర్చి కీర్తనాకారుడు చెప్పుచున్నాడు. ప్రత్యేక ముగా వ వచనమును గమనించుము: యెహోవా, నీ కార్యములు ఎన్నెన్ని విధములుగా నున్నవి! జ్ఞ్యానము చేత నీవు వాటన్నిటిని నిర్మించితివి. నీవు కలుగజేసిన వాటితో భూమి నిండియున్నది. 104వ కీర్తన సృష్టికర్త యొక్క జ్ఞానం మరియు ప్రేమను తెలియజేస్తూవుంది.
  • రోమీయులకు 1:20_ ఆయన అదృశ్యలక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును, జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులై యున్నారు.

జవాబు: దేవుడు సృజించిన వాటిని బట్టి ఆయన దయగలవాడు, జ్ఞ్యాని, నిత్యుడు, సర్వశక్తిమంతుడు మరియు దైవత్వముగలవాడునై యున్నాడని మనకు తెలియును.  

దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము విషయములో మనం ప్రకృతినుండి ఏయే విషయాలు తెలుసుకోగలం?

జవాబు:  దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము శాశ్వతమైనది సర్వశక్తివంతమైనది జ్జ్యానవంతమైనది దైవికమైనది.

3. మన మనస్సాక్షిని బట్టి దేవునిని గురించి మనకేమి తెలియును?

  • రోమీయులకు 2:14,15_ ధర్మశాస్త్రములేని అన్యజనులు స్వాభావికముగా ధర్మశాస్త్రసంబంధమైన క్రియలను చేసినయెడల వారు ధర్మశాస్త్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధర్మశాస్త్రమైనట్టున్నారు. అట్టివారి మనస్సాక్షి కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగను, వారి తలంపులు ఒక దానిమీద ఒకటి తప్పు మోపుచు లేక తప్పులేదని చెప్పుచుండగను, ధర్మశాస్త్రసారము తమ హృదయములయందు వ్రాయ బడినట్టు చూపుచున్నారు.
  • రోమీయులకు 1:32_ ఇట్టి కార్యములను అభ్య సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచున్నారు. ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు.

జవాబు: మన మనసాక్షిని బట్టి దేవుడు మన పాపములను బట్టి మనలను శిక్షించునని మనకు తెలియును.

దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము విషయములో మనం మనస్సాక్షిని బట్టి ఏయే విషయాలు తెలుసుకోగలం?

జవాబు:  దేవుడు శిక్షించునని మనకు తెలియును.

4. ఆయన సృష్టి లేక మనఃసాక్షిని బట్టి దేవునిని గూర్చి దేనిని మనమెన్నటికిని తెలుసుకోలేము?

  1. అపొస్తులుల కార్యములు 16:29,30_ అతడు దీపము తెమ్మని చెప్పి లోపలికి వచ్చి వణకుచు  పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచ్చి–అయ్యలారా, రక్షణపొందుటకు నేనేమి చేయవలెననెను.
  • 1 కొరింధీయులకు 2:9_ ఇందునుగూర్చి దేవుడు తన్ను ప్రేమించువారికొరకు ఏవి సిద్ధపరచెనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని వ్రాయ బడియున్నది.

జవాబు: దేవుని సృష్టి లేక మన మనసాక్షిని బట్టి మనలను రక్షించుటకు దేవుడు ఏమి చేసియున్నాడను దానిని మనము ఎన్నటికిని తెలుసుకోలేము.

5. అప్పుడు బైబులు ఎందుకు అవసరము?

  • 2 కొరింథీయులకు 4:5,6_ అంధకారములోనుండి వెలుగు ప్రకాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమనుగూర్చిన జ్ఞానము యేసుక్రీస్తునందు వెల్లడిపరచుటకు మా హృదయములలో ప్రకాశించెను. గనుక మేము మమ్మునుగూర్చి ప్రకటించు కొనుటలేదు గాని, క్రీస్తుయేసునుగూర్చి ఆయన ప్రభువనియు, మమ్మునుగూర్చి, యేసు నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమనియు ప్రకటించుచున్నాము.
  • 2 తిమోతికి 3:14,15_ క్రీస్తు యేసునందుంచవలసిన విశ్వాసముద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తిగల పరిశుద్ధలేఖనములను బాల్యమునుండి నీ వెరుగుదువు గనుక, నీవు నేర్చుకొని రూఢియని తెలిసి కొన్నవి యెవరివలన నేర్చుకొంటివో ఆ సంగతి తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము.
  • అపొస్తులుల కార్యములు 16:30-32_ వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచ్చి–అయ్యలారా, రక్షణపొందుటకు నేనేమి చేయవలెననెను. అందుకు వారు– ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసముంచుము, అప్పుడు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెప్పి  అతనికిని అతని ఇంటనున్న వారికందరికిని దేవుని వాక్యము బోధించిరి.

జవాబు: మనలను రక్షించుటకు దేవుడు ఏమి చేసియున్నాడను దానిని మనకు బయలుపరచుటకు వెలుగుగా బైబులు మనకు అవసరము.

ఈ పరిచర్యలో మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి, దేవుని వాక్యాన్ని దాని స్వచ్చతలో భవిషత్ తరాలకు అందించాలని ఒక చిన్న ప్రయత్నం. ఇది ఎంతో శ్రమతో ఖర్చుతో కూడుకొన్నది కాబట్టి చేయూతనివ్వండి – రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్.