పాత నిబంధన పాఠము: యిర్మీయా 31:31-34; పత్రిక పాఠము: హెబ్రీయులకు 5:7-0; సువార్త 9ఠము: యోహాను 12:20-33; కీర్తన 143.

సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారు
ప్రసంగ పాఠము: యిర్మీయా 31:31-34

యిర్మీయా 31:31–34_ ఇదిగో నేను ఇశ్రాయేలు వారితోను యూదావారితోను క్రొత్త నిబంధన చేయు దినములు వచ్చుచున్నవి; ఇదే యెహోవా వాక్కు. అది ఐగుప్తులోనుండి వారిని రప్పించుటకై నేను వారిని చెయ్యి పట్టు కొనిన దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాక్కు. ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశ్రాయేలు వారితోను యూదావారితోను చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనస్సులలో నా ధర్మవిధి ఉంచెదను, వారి హృదయము మీద దాని వ్రాసెదను; యెహోవావాక్కు ఇదే. నేను వారికి దేవుడనై యుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి ఎన్నడును–యెహోవాను గూర్చి బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికిగాని తమ సహోదరులకుగాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొనను గనుక అల్పులేమి ఘనులేమి అందరును నన్నెరుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

మన పాఠములో దేవుడు నేను నా వీలునామాను మార్చి క్రొత్తనిబంధన చేయు దినములు వచ్చుచున్నవి అని చెప్తూ వున్నాడు. ఆయనకు ఆయన ప్రజలకు మధ్యన క్రొత్త నిబంధనకు కారణమేమై ఉంటుంది? క్రొత్తగా వీలునామా వ్రాయవలసి అవసరం దేవునికేమొచ్చింది. ఈ క్రొత్త వీలునామా ఎలా వుండబోతువుంది? అది మన మీద ఎలాంటి ప్రభావము చూపబోతు వుంది? అనే ప్రశ్నలు మనకు రావొచ్చు. అలాగే ఆ ఒడంబడికలో “ప్రాముఖ్యమైనది ఏమై ఉంటుంది” అనే ఆసక్తి మనలో కలగొచ్చు. యెహోవా ఇశ్రాయేలును యూదాను రెండింటినీ శిక్షించాడు. పాతనిబంధన అంతటిలో ఇక్కడ మాత్రమే క్రొత్తనిబంధన అనే మాట వాడబడి యున్నది.

ఈ పరిచర్యలో మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి, దేవుని వాక్యాన్ని దాని స్వచ్చతలో భవిషత్ తరాలకు అందించాలని ఒక చిన్న ప్రయత్నం. ఇది ఎంతో శ్రమతో ఖర్చుతో కూడుకొన్నది కాబట్టి చేయూతనివ్వండి – రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్.