విస్తారమైన అంతరిక్షం, అనేక గ్రహాలూ వాటిలో జీవులు మనుగడ సాగించగల పరిస్థితులను గురించి మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాము. ఆదికాండము భూమిపై సృష్టింపబడిన జీవులను గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతూ వుంది. అట్లే ఇతర గ్రహాలలో జీవమును గురించి ప్రస్తావించటం లేదు. బైబులు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించక పోవడం బట్టి మరెక్కడా జీవం లేదని అనుకోవచ్చా లేదా భూ గ్రహానికి ఆవల జీవులు సాధ్యమని అనుకోవచ్చా?

బైబిల్ మాట్లాడే ఏకైక భూలోకేతర జీవితం దేవదూతలది. ఈ భూమిపై ఉన్న ప్రజలతో దేవుని పరస్పర చర్య గురించి-ముఖ్యంగా అతని రక్షణ కార్యకలాపాల గురించి మాత్రమే బైబులు మాట్లాడుతూ వుంది (యోహాను 3:16). అదేవిధంగా, యేసు “మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి” (మార్కు 16:15) అనే మాటలు ఈ లోకములో వున్నవారందరికి సువార్తను తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం గురించి మాత్రమే మాట్లాడాడు.

ఆదికాండము 1 మరియు 2లోని దేవుని సృష్టి రికార్డు విశాలమైన విశ్వాన్ని వివరిస్తుంది, భూమిపై ఉన్న ప్రజలు ఆయన సృష్టికి కిరీటంయై యున్నారు. ఇతర గ్రహాలలో జీవులు ఉండుటకు సంభావ్యత వున్నదని బైబిల్‌ చెప్పటం లేదు.

ఈ పరిచర్యలో మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి, దేవుని వాక్యాన్ని దాని స్వచ్చతలో భవిషత్ తరాలకు అందించాలని ఒక చిన్న ప్రయత్నం. ఇది ఎంతో శ్రమతో ఖర్చుతో కూడుకొన్నది కాబట్టి చేయూతనివ్వండి – రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్.