3 యోహాను పత్రిక పరిచయము

3వ యోహాను, యోహాను చివరి సంవత్సరాల్లో అతని అపొస్టలిక్ పరిచర్యను చూడటానికి మరొక అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉంది. యోహాను 1వ, 2వ పత్రికలు మత విశ్వాసాలతో వ్యవహరిస్తే, 3వ పత్రిక ఒక మిషనరీ సమస్యతో వ్యవహరిస్తూ వుంది. 

ప్రేమ మరియు సత్యంలో నడవండి
బైబిల్‌లోని ఈ రెండు చిన్న పుస్తకాలు (యోహాను 2 మరియు 3) కొత్త నిబంధన వెనుక భాగంలో ఉంచబడ్డాయి. క్రైస్తవ సిద్ధాంతం యొక్క సమగ్ర సారాంశాన్ని అందించడానికి ఇవి చాలా చిన్న పత్రికలు. కాని ఆదిమ సంఘములో జీవితం ఎలా ఉందో మనం అర్ధం చేసుకొనేందుకు ప్రభువు వీటిని భవిష్యత్ తరాలకు అందించియున్నాడు. ఈ పత్రికల నేపథ్యం మరియు సందర్భం నిజానికి చాలా పురాతనమైనదిగా అనిపించవచ్చు.

కొత్త నిబంధన వ్రాతపూర్వకంగా లేని కాలములో, సెమినరీలు లేని కాలములో, రెసిడెంట్ పాస్టర్లు లేని చర్చి జీవితాన్ని ఊహించుకొండి. అలాంటి పరిస్థితులలో, ఈ “చిన్న పత్రికలు రెండూ” దేవుని ప్రజలు ప్రేమతో, సత్యంలో కాలానుగుణముగా నడుచుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తూ వున్నాయి. ఈ రోజు మన సంఘ జీవితంలో ఈ రెండు సమస్యలు ప్రధానమైనవి కాకపోతే, మన రక్షకుని సువార్తను మనం కోల్పోతాం.

ఈ పత్రికలు చిన్నవిగా ఉండడం వల్ల వాటికి మనం ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతను ఇవ్వం. ప్రసంగ సరణి కొరకు ఏర్పరచబడ్డ మూడేళ్ల లెక్షనరీలో వీటినుండి ఒక్క పాఠమైనను లేదు. కాబట్టి మీరు వీటిని చర్చిలో చదవడం గాని లేదా బోధించడంగాని విని ఉండకపోవచ్చు. కాని ఇవి వ్యక్తిగత అధ్యాయానికి మరియు స్మాల్ గ్రూప్ డిస్కషన్ కి చాలా అనువైనవి.

వీటి విషయపట్టిక ఏమిటంటే, సందేశాన్ని సూటిగా ఉంచడం మరియు సేవకులను నిర్ధారించడం – ఎప్పటికి పాతది కాదు. చర్చి యొక్క ఒక గొప్ప నిధి దాని సందేశం, ప్రజలను క్రీస్తుతో కలిపే వాక్యం. ఆ సందేశం పాడై పోయినా లేదా పోగొట్టుకున్నా, మనం నష్టపోతాం. కాబట్టి ప్రేమ, సత్యం అనే ఈ రెండు చిన్న మాటలు మీ సమయం మరియు శక్తికి విలువైనవి, అవి ప్రభువు కోసం మనం చేసే ప్రతిదానికి దిద్దుబాటు మరియు ప్రేరణ గా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి రెండూ విడదీయలేనివి కాబట్టి వీటిని జాయింటుగా పరిశీలిధ్ధాం. వీటి నిడివి, శైలి, విషయం మరియు పదజాలంలో చాలా సారూప్యంగా ఉన్నాయి, డాక్టర్ R. C. H. లెన్స్కీ అవి ఒకే రోజు, ఒకే స్థలం నుండి, ఒకే సమాజం కోసం ఒకే సాధారణ ప్రయోజనం కోసం వ్రాయబడి వున్నాయని సూచిస్తున్నారు.

రచయిత
ఏ పత్రికలోనూ దాని రచయిత పేరు లేదు. మీ బైబిల్‌లోని పేజీ ఎగువన ఉన్న శీర్షికలు ఆధునిక సంపాదకుల నుండి వచ్చాయి. కాని ప్రాచీన కాలం నుండి, వీటి రచయిత అపొస్తలుడైన యోహాను కాదనే సందేహం ఎప్పుడూ లేదు. రెండు పత్రికలు 1 యోహానులాగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని దానికి సంబంధించిన చిన్న పుస్తకాలుగా పిలుస్తారు. ఇరేనియస్, లియోన్స్ బిషప్ (క్రీ.శ. 130-200), మురాటోరియన్ కానన్ (సుమారు క్రీ.శ. 200 నాటి కొత్త నిబంధన పుస్తకాల ఫ్రాగ్మెంటరీ లిస్ట్), క్లెమెంట్ ఆఫ్ అలెగ్జాండ్రియా (క్రీ.శ. 155-215), ఓరిజెన్ (క్రీ.శ. 185 –253) మరియు యూసేబియస్ (క్రీ.శ. 265–339) వీరందరూ యోహానునే దీని రచయితగా పేర్కొన్నారు.

(యోహాను 2 మరియు 3) రెండింటి రచయితయైన యోహాను వీటిలో తనను తాను “పెద్దగా” పిలుచుకున్నాడు. యేసుని జీవితచరిత్రలో అతడు ఎప్పుడూ తన పేరు పెట్టుకోనట్లే, ఇక్కడ కూడా అతడు లేడని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు. అతడు తనను తాను వృద్ధుడిగా పిలుచుకోవడం అతని తగ్గింపుకు అతని అధికారానికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అతడు తన పత్రికలు వ్రాసే సమయానికి అతడు వృద్ధుడై ఉండవచ్చు. అతడు పశ్చిమ ఆసియా మైనర్‌లోని క్రైస్తవ సంఘాలలో దశాబ్దాలుగా పరిచర్య పర్యవేక్షణ తర్వాత, “పెద్ద (వృద్ధుడు)” నుండి వచ్చిన పత్రిక అంటే అపొస్తలుడైన యోహాను నుండే వచ్చినట్లు వెంటనే గుర్తించబడేంతగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. అపొస్తులుడైన యోహాను ఆసియా మైనర్ పశ్చిమ తీరంలో ఉన్న ఎఫెసుకు బిషప్ అని ఇరేనియస్ చెప్పాడు. పెద్ద అనే పదం ఆప్యాయత మరియు గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది. అపొస్తలుడైన యోహాను జీవిత చరిత్ర సమాచారం కోసం, 1యోహాను పరిచయ గమనికలో “రచయిత” క్రింద చూడండి.

పత్రిక వ్రాయబడిన కాలము
అతడు వీటిని క్రీ.శ. 85 లేదా 95 లలో ఎఫెసు నుండే రాశాడని ఉత్తమ అంచనా. ఈ సమయానికి అతడు 12 మంది శిష్యులలో మిగిలివున్న చివరి వ్యక్తి కావచ్చు.

3వ యోహానులో క్రీస్తు
మొదటి మరియు రెండవ యోహాను వలె కాకుండా, మూడవ యోహానులో యేసుక్రీస్తు పేరును ప్రస్తావించ లేదు. కాని 7వ వచనంలో, “ఆయన నామము నిమిత్తము బయలు దేరిరి” అని ప్రభువును పరోక్షంగా ప్రస్తావించాడు. సత్యం యొక్క భావన ఈ లేఖ అంతటా నడుస్తుంది. క్రీస్తు సత్యానికి మూలం, ఇది యోహాను ఇతర రచనలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

కీవర్డ్
సోదరులతో సహవాసం ఆనందించండి.

కీ వచనం
ప్రియుడా, చెడుకార్యమును కాక మంచికార్యము ననుసరించి నడుచుకొనుము. మేలుచేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచిన వాడు కాడు (11).

ఈ పత్రిక ఎవరికి వ్రాసాడు
లేఖ గ్రహీత, ప్రియుడైన గాయు.

సందర్భం
యోహాను వ్రాయడానికి గల కారణం, ఆదిమ సంఘ జీవితంలోని ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశము పై కేంద్రీకృతమై ఉంది. అతడు సేవ చేసిన సంఘాల్లో సెమినరీ-శిక్షణ పొందిన రెసిడెంట్ పాస్టర్లు చాలా తక్కువ లేదా అసలు లేరు. ప్రాంతీయ పర్యవేక్షకులు అనే బలహీనమైన వ్యవస్థ ఉంది, వారిని బిషప్‌లు అని పిలిచెడివాళ్ళు. వీరిలో ఒక్కకొక్కరు కొన్ని సంఘాలను పర్యవేక్షించే వాళ్ళు. వీటిలో ఎక్కువ భాగం సామాన్య ప్రజలచే నడపబడేవి. కొన్ని ప్రసంగాలు బిషప్‌లు చేసేవాళ్ళు. మరికొన్ని పౌలు పరిచర్యను అనుకరిస్తూ సంఘాలను దర్శిస్తూ తిరిగే ఉపదేశకుల ద్వారా చెయ్యబడేవి. ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘానికి చెందిన డాక్యుమెంట్ ఒకటి, సంఘ పరిచర్య చేసే రెండు రకాలైన పనివారిని గురించి వివరిస్తూ: బిషప్‌లు మరియు డీకన్‌లు అట్లే ప్రవక్తలు, అపొస్తలులు మరియు సంఘాలను దర్శిస్తూ తిరిగే ఉపదేశకులు ఉండేవారని చెప్తూవుంది.

క్రీ.శ. 90లో రోమన్ సామ్రాజ్యంలో నివసించిన ప్రజలందరూ అజ్ఞానులుగా, సంస్కార హీనంగా జీవించే వారని అనుకోకూడదు. రోమన్ సైన్యం మొత్తం మధ్యధరా ప్రపంచాన్ని ఏకం చేసింది. రోమన్ ఇంజనీర్లు నగరాలను కలిపే హైవే వ్యవస్థను నిర్మించారు. రోమన్ సైన్యం భద్రతను అందించింది. రోమన్ నావికాదళం సముద్రపు దొంగలను మధ్యధరా నుండి తరిమి కొట్టింది. సముద్ర ప్రయాణీకులకు మళ్లీ ప్రయాణం సురక్షితంగా మార్చింది. ఒక ఏకీకృత కరెన్సీ సామ్రాజ్యం అంతటా వాణిజ్యాన్ని సాధ్యం చేసింది. ఏకీకృత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఒక పట్టణ ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి పోర్టబుల్ క్రెడిట్ లెటర్‌లను సాధ్యం చేసింది. గ్రీకు భాష సామ్రాజ్యం అంతటా సార్వత్రిక మొదటి భాషగా లేదా రెండవ భాషగా అవతరించింది. దేవుని అసాధారణమైన సమయానుకూల తలాంతులు క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ప్రబలంగా అంతటా విస్తరించే టట్లు చేసాయి. పెంతెకొస్తు ఆత్మచే ఆజ్యం పోసిన సువార్త యుదయా నుండి సిరియాలో మరియు ఆఫ్రికాలో విస్తరించింది. క్రైస్తవులు పరస్పర మద్దతును సేకరించడం ప్రారంభించారు. ట్రావెలింగ్ టీచర్లు స్వాగతించబడ్డారు, కొద్ది రోజులు ఉండమని కోరబడ్డారు. ఆ పై తదుపరి ప్రాంతానికి పంపబడ్డారు. క్రొత్త నిబంధన క్రైస్తవులను శ్రద్ధగా ఆతిథ్యము ఇచ్చుచుండుడి అని ప్రోత్సహిస్తూ వుంది (హెబ్రీయులు 13:2, రోమా ​​12:13; 15:24). యేసు స్వయంగా తన ప్రయాణ పరిచర్యలో స్నేహితుల ఆతిథ్యాన్ని తరచుగా ఆనందించే వాడు. పౌలు లూదియ (అపొ.కార్య. 16:13-15), యాసోను (అపొ.కార్య. 17:5), గాయి (అపొ.కార్య. 19:29), ఫిలిప్ ది ఎవాంజెలిస్ట్ (అపొ.కార్య. 8:26-39) మరియు మ్నాసోను (అపొ.కార్య. 21:16) వంటి వారితో ఉండేవాడు. సత్రాలు ఇంకను క్రమబద్ధీకరించబడలేదు కాబట్టి అవి తరచుగా ప్రమాదకరమైనవివిగా ఉండెడివి. విదేశీయుల నుండి ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి దొంగలు, వేశ్యలు, జూదగాళ్లు ఎల్లప్పుడూ పుష్కలంగా ఉండెడివారు. కాబట్టి ట్రావెలింగ్ క్రిస్టియన్ టీచర్స్ తోటి క్రైస్తవులతో కలిసి ఉండడం వారికి ఆనందంగాను సురక్షిమైనదిగాను ఉండేడిది.

విజిటింగ్ టీచర్లు ఈ యువ సంఘాల నిజమైన అవసరాన్ని తీర్చారు. వారు సమర్థమైన బైబిలు బోధలను అందించడమే కాకుండా, ఇతర క్రైస్తవ సంఘాలలో ఏమి జరుగుతుందో దాని గురించిన సమాచారాన్ని కూడా పంచుకొనేవారు. వారు ఒక నెట్‌వర్క్‌ను, ఒక గొప్ప క్రైస్తవ సంఘాన్ని నిర్మించడంలో సహాయపడ్డారు. కాని ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉత్పన్నమైయింది. ఈ విజిటింగ్ టీచర్ల ముసుగులో అనేకమంది అబద్ద బోధకులు కూడా బయలు దేరారు. ఈ అబద్ద బోధకుల మధ్యలో నిజమైన భోధకున్ని ఎలా గుర్తించాలి అనేదే సమస్యగా ఉంది. సాతాను నిజ బోధకుల మధ్యలో అబద్ద బోధకులు కూడా ఉండేటట్లు చూసుకున్నాడు. ఈ స్వీయ-అభిషేక వేషధారులు, ఉచిత ఆహారం, బస లేదా డబ్బు కోసం ప్రజలను హడావిడి చేశారు. ఈ మతపరమైన స్కామ్ కళాకారులకు ప్రజల దాతృత్వం, విశ్వాసం మరియు అపరాధభావాన్ని ఎలా నేర్పుగా ఉపయోగించు కోవాలో బాగా తెలుసు.

అమెరికా సరిహద్దులోని చిన్న చిన్న క్రైస్తవుల సమూహాలు కూడా మొదట్లో ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొన్నాయి. టెలిఫోన్‌లకు ముందు రోజుల్లో, అన్ని కమ్యూనికేషన్‌లను కాలినడకన లేదా గుర్రం ద్వారా తీసుకు వెళ్లే రోజుల్లో, భోదకులుగా చెప్పుకునే వ్యక్తుల ఆధారాలను పరిశీలించడానికి చాలా సమయం పట్టేది. సంఘాల లోనికి భోదకులుగా వచ్చిన వారిని సంఘాలు అక్కడికక్కడే వారి క్లెయిమ్‌లను మూల్యాంకనం చెయ్యాల్సి వచ్చింది. పాస్టర్లుగా చెప్పుకునే చాలా మంది వ్యక్తులు వాస్తవానికి మోసగాళ్లు, సౌకర్యవంతమైన జీవనం కోసం చూసేవాళ్ళు. ప్రారంభ చర్చిలు కూడా తమ భోధకులను పరీక్షించడంలో చాలా కష్టమైన సమయాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు నిజ బోధకులు అబద్ద భోధకులచే చంపబడ్డారు కూడా.

మొదటి శతాబ్దం చివరి నుండి సిరియాలోని సంఘము యొక్క మాన్యువల్ మనుగడలో ఉంది. దీనిని సాధారణంగా దాని గ్రీకు పేరున “డిడాకే” (Did-ah-KHAY అని ఉచ్ఛరిస్తారు) అని పిలుస్తారు. ట్రావెలింగ్ టీచర్స్ తో వ్యవహరించడానికి ఈ మాన్యువల్ చాలా కఠినమైన నియమాలను అప్పట్లో నిర్దేశించి ఉండటాన్ని నేడు మనం చూడొచ్చు:

  • వారు ఒక్క రాత్రి మాత్రమే బస చెయ్యాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రెండు రాత్రులు మాత్రమే ఉండ గలరు.
  • వారు బయలుదేరినప్పుడు, మీరు వారి ప్రయాణానికి ఆహారం సమకూర్చవచ్చు.
  • వారు డబ్బు అడిగితే, వారు తప్పుడు ప్రవక్తలు అని మీరు అనుకోవచ్చు.
  • వారు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండాలని ఎంచుకుంటే, వారు ఉద్యోగం మరియు పనిని పొందవలసి ఉంటుంది.

కాబట్టే యోహాను, ఈ తప్పుడు బోధకులను క్రైస్తవులు చేర్చుకోకుండా వారిని హెచ్చరించే క్రమములో 2వ యోహానును వ్రాసాడు. నిజమైన బోధకులను క్రైస్తవులు చేర్చుకొనులగున వారిని ప్రోత్సహించే క్రమములో 3వ యోహానును వ్రాసాడు. ఈ రకమైన అప్రమత్తత ఎప్పటికి నిరర్థకము కాదు.

కార్మికులను నియమించడం, శిక్షణ ఇవ్వడం మరియు పర్యవేక్షించడం ఎంత క్లిష్టమైనదో ప్రతి వ్యాపార నాయకుడికి తెలుసు. కొంతమంది వ్యక్తుల బలాలు లేదా బలహీనతలు వెంటనే స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి; మరికొందరు కాలక్రమేణా వారి నిజమైన పాత్రను మరియు విలువను చూపెడతారు. అయితే మంచి సిబ్బంది నిర్వహణ మరియు మూల్యాంకనం వ్యాపారం యొక్క ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైనది. అదే విధంగా, ఒక సంఘంలోని పెద్దలు మరియు సభ్యులు వారి మతపరమైన అనుభవాన్ని దేవుని మహిమార్థమై ఉపయోగించకుండా ఊరికినే ఉండడం సంఘానికి మంచిది కాదు. వారు తమ మధ్య పరిచర్య చేసే వ్యక్తులను అంచనా వేయాలి. వారు సత్యాన్ని అబద్ధాన్ని గుర్తించడం నేర్చుకోవాలి. మంచి నాయకులకు శిక్షణ ఇవ్వడం మరియు ఎన్నుకోవడం మరియు వారు చేసే పనులకు తమ నాయకులను జవాబుదారీగా ఉంచడం ఎలాగో వారు తప్పక నేర్చుకోవాలి.

ముఖ్యాంశము
క్రీస్తు రాయబారి యోహాను తన ప్రియమిత్రుడైన గాయునకు ఈ లేఖ వ్రాసాడు. ఈ చిన్న లేఖలో ముగ్గురు వ్యక్తులున్నారు – సత్యములో నడుచుకొన్న గాయు, తనను గొప్ప చేసుకొని క్రీస్తు రాయబారిని ఎదిరించిన దియొత్రెఫే, మంచి సాక్ష్యము పొందిన దేమేత్రియు. ఈ లేఖ లోని విశేషాంశము స్థానిక సంఘములో తగిన ప్రవర్తన. విశ్వాసులు దియొత్రెఫే చూపిన ప్రవర్తనకు దూరముగా ఉండి గాయు, దేమేత్రియు చూపిన మాదిరిని అనుసరించాలి (11).

3వ యోహాను యొక్క అవుట్ లైన్ : సహోదరులకు ఆతిధ్యమియ్యుడి
గాయు – ప్రియుడైన స్నేహితుడు; తన చర్యలతో తానొక విశ్వసినని నిరూపించుకున్న వాడు (1–8);
దియొత్రెఫే -ఒక దుర్వినియోగ నిరంకుశుడు; తన చర్యలతో తాను విశ్వాసి కాదని నిరూపించుకున్న వాడు (9,10);
దేమేత్రియు-గౌరవనీయమైన రోల్ మోడల్; సత్యంవల్ల సాక్ష్యం పొందినవాడు (11,12);
ముగింపు మాటలు (13,14). 

దేవుని వాక్యాన్ని దాని స్వచ్చతలో భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశ్యములో దానిని వ్యాఖ్యాన రూపములో భద్రపర్చాలనే ఈ చిన్న ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు కండి. ఇది ఎంతో శ్రమతో ఖర్చుతో కూడుకొన్నది కాబట్టి ప్రోత్సహించండి, చేయూతనివ్వండి, దేవుడు మిమ్మును దీవించును గాక. – రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్.