యేసు ఆ సంగతి విని అంటే ఏ సంగతి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? యేసు బేత్సయిదా అను ఊరికి వెళ్లడంలో ప్రాధమిక ఉదేశ్యము ఏంటి? ప్రజలు యేసుని ఎందుకని వెంబడించారు? వారు కాపరిలేని గొఱ్ఱెలవలె ఉన్నందున వారిమీద కనికరపడటం అంటే ఏంటి? ఫిలిప్పు ద్వారా శిష్యుల ద్వారా ఆయన మనకు నేర్పిస్తూవున్న పాఠము ఏంటి? ఈ అద్భుతము కధా లేక వాస్తవ సంఘటనా?