తీతుకు 3వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

1అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 2ప్రతి సత్కార్యము చేయుటకు సిద్ధ పడియుండవలెననియు, మనుష్యులందరియెడల సంపూర్ణమైన సాత్వికమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై యుండవలెననియు, వారికి జ్ఞాపకము చేయుము. 3ఎందుకనగా మనము కూడమునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన…

తీతుకు 2వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

1నీవు హితబోధకనుకూలమైన సంగతులను బోధించుము. 2ఏలాగనగా వృద్ధులు మితానుభవముగలవారును, మాన్యులును, స్వస్థబుద్ధిగలవారును, విశ్వాస ప్రేమ సహనములయందు లోపములేనివారునై యుండవలెననియు, 3-5ఆలాగుననే వృద్ధీస్తలు కొండెకత్తెలును, మిగుల మద్యపానాసక్తులునై యుండక, ప్రవర్తనయందు భయభక్తులుగలవారై యుండవలెననియు, దేవునివాక్యము దూషింపబడకుండునట్లు, యౌవనస్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడియుండి తమ…

తీతుకు 1వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

ప్రథమ భాగముప్రారంభ శుభాకాంక్షలు (1:1–4) 1దేవుడు ఏర్పరచుకొనినవారి విశ్వాసము నిమిత్తమును, 2-4నిత్యజీవమునుగూర్చిన నిరీక్షణతోకూడిన భక్తికి ఆధారమగు సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము నిమిత్తమును, దేవుని దాసుడును యేసుక్రీస్తు అపొస్తలుడునైన పౌలు, మన అందరి విశ్వాస విషయములో నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెప్పి…

తీతుకు వ్రాసిన పత్రిక పరిచయము

తీతుకు పరిచయంకొత్త నిబంధనలోని 1 తిమోతి, 2 తిమోతి, తీతుకు వ్రాసిన పత్రికలు పాస్టర్ ని గురించి సమాచారాన్ని కలిగివున్నాయి కాబట్టి వాటిని పాస్టోరల్ పత్రికలుగా పిలుస్తారు. “పాస్టోరల్స్” అనే పదాన్ని 1703లో DN బెర్డోట్ మరియు 1726లో పాల్ ఆంటోన్…

2 పేతురు 3 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

ఐదవ భాగంఅంతిమ తీర్పు కోసం మీ సంసిద్ధతను పెంచుకోండి (3:1–18) 2వ అధ్యాయంలో అబద్ధ బోధకులపై కోప్పడిన తర్వాత, పేతురు ప్రవచనాత్మక మరియు అపొస్టోలిక్ సందేశాన్ని గౌరవించడం మరియు విశ్వసించే విధముగా జీవించడం అనే మునుపటి థీమ్‌లకు తిరిగి వస్తూ, మరోసారి…

2 పేతురు 2 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

నాల్గవ భాగంఅబద్ద బోధకులకు వ్యతిరేకంగా మీ అప్రమత్తతను పెంచుకోండి (2:1–22) నిజమైన ప్రవచనం యొక్క శ్రేష్ఠతను వక్కాణించిన తరువాత, అపొస్తలుడు ఇప్పుడు అబద్దపు బోధల గురించి మాట్లాడు తున్నాడు. ఎందుకంటే, చర్చితో తన వివాదంలో సాతాను అన్ని రకాల ప్రణాళికలను రూపొందించాడు, వాటిని…

2 పేతురు 1 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

ప్రథమ భాగముశుభాకాంక్షలు (1:1, 2) 1యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపొస్తలుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి, మావలెనే అమూల్యమైన విశ్వాసము పొందిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది: 2దేవునిగూర్చినట్టియు మన ప్రభువైన యేసునుగూర్చి నట్టియునైన…

2 పేతురు పరిచయము

2 పేతురు పరిచయం మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధిపొందుడి (2 పేతురు 3:18). ఈ లేఖ ప్రేమగల దేవుడు తన ప్రియమైన ప్రజలకు ఇచ్చిన గొప్ప బహుమతి. ఇది 1 పేతురు మరియు పౌలు…

ఫిలేమోనుకు వ్యాఖ్యానము

ప్రథమ భాగముగ్రీటింగ్ మరియు థాంక్స్ గివింగ్ (1–7) 1క్రీస్తు యేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా ప్రియుడును జతపనివాడునైన ఫిలే మోనుకును 2మన సహోదరియైన అప్ఫియకును, తోడి యోధుడైన అర్ఖిప్పునకును, నీ యింట ఉన్న సంఘమునకును శుభమని చెప్పి వ్రాయు…

ఫిలేమోనుకు పరిచయం

అపొస్తులుడైన పౌలు యొక్క 13 పత్రికలలో 4 మాత్రమే వ్యక్తులకు ఉద్దేశించబడ్డాయి (1 తిమోతి, 2 తిమోతి, తీతు, ఫిలేమోను). కాని ఈ నాలుగింటిలో, పౌలు పత్రికలన్నిటిలోను ఈ పత్రిక అతి చిన్నది. వ్యక్తిగతమైనది కూడా. ఫిలేమోనును మాత్రమే ఉద్దేశిస్తూ వ్రాయబడింది.…