మత్తయి సువార్త 1- 28 అధ్యాయములు (చదువుట కొరకు)

థీమ్: యేసే మెస్సయ్య. మత్తయి సువార్త 1 యేసుని జననం మరియు బాల్యము (1–2 అధ్యాయములు) యేసుని వంశావళి 1:1–17 1 అబ్రాహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వంశావళి. 2 అబ్రాహాము ఇస్సాకును కనెను, ఇస్సాకు యాకోబును కనెను,…

మత్తయి సువార్త 3 వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

   మత్తయి సువార్త 3 వ అధ్యాయము రెండవ భాగము యేసుని పరిచర్య ప్రారంభము ( 3:1-4:11) బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను మార్గాన్ని సిద్ధపర్చడం 1-12 మత్తయి 3:1-6_1ఆ దినములయందు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను వచ్చి2–పరలోకరాజ్యము సమీపించి యున్నది, మారుమనస్సు పొందుడని యూదయ అరణ్యములో…

మత్తయి సువార్త అవుట్‌లైన్; థీమ్: యేసే మెస్సయ్య

అవుట్‌లైన్;    థీమ్: యేసే మెస్సయ్య. • యేసుని జననం మరియు బాల్యము (1–2 అధ్యాయములు). యేసుని వంశావళి (1:1–17); యేసుని పుట్టుక (1:18—25); జ్ఞానుల రాకడ (2:1-12); యేసు ఐగుప్తుకు వెళ్లడం (2:13-15); హేరోదు శిశువులను చంపించడం 2:16-18); యేసు నజరేతుకు…

మత్తయి సువార్త 2 వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

జ్ఞానులు మెస్సీయను సందర్శించుట 1-12 1 రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయదేశపు బేత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి 2 యూదులరాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప…

మత్తయి సువార్త 1అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

మత్తయి సువార్త 1 అబ్రాహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వంశావళి, 1-17 (లూకా 3:23-38; రూతు 4:18-22; 1 దినవృత్తాంత ములు 3:10-17) మత్తయి క్రొత్త నిబంధనలో మొదటి పుస్తకము. దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు జన్మమునకు చెందిన దేవుని…

మత్తయి సువార్త పరిచయము

పరిచయము మత్తయి సువార్త కొత్త నిబంధనలో మొదటి పుస్తకం. మత్తయి అనేకమైన పాత నిబంధన ప్రవచనాలను కోట్ చేస్తూ అవి యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎలా నెరవేర్చబడ్డాయో స్పష్టం చేస్తూ, క్రైస్తవత్వం అనేది జుడాయిజం స్థానంలో వచ్చిన క్రొత్తమతం కాదని; ఇది పాతనిబంధన…