ఆదికాండము పరిచయము

పేరుఆదికాండము అనేది బైబిల్లో మొదటి పుస్తకము. మొదట్లో మూలభాషయైన హీబ్రూలో రాసిన పాతనిబంధన గ్రంథ వ్రాత ప్రతులలో పుస్తకాలకు పేర్లు ఉండేవి కావు. యూదులు సాధారణంగా ప్రతి పుస్తకములో మొదటి మాటను లేక మొదటి రెండు మాటలను ఆ పుస్తకము పేరుగా…

కీర్తన 2 వ్యాఖ్యానము

అన్యజనుల వ్యర్థమైన కుట్ర దేవుని రాజు యొక్క సురక్షితమైన పాలనకీర్తన 2 అత్యంత ముఖ్యమైన మెస్సియానిక్ కీర్తనలలో ఒకటి. ఈ కీర్తనలో దావీదు మెస్సీయ రాజ్యము పట్ల ఈ లోక పాలకుల యొక్క వ్యర్థమైన ప్రతిఘటనను వివరించాడు. అన్యజనుల వ్యర్థమైన కుట్ర…

కీర్తనల గ్రంధము యొక్క ఉపోధ్ఘాతము

కీర్తనలు ఉపోధ్ఘాతము కీర్తనలు 47:6,7 దేవుని కీర్తించుడి కీర్తించుడి మన రాజును కీర్తించుడి కీర్తించుడి. దేవుడు సర్వభూమికి రాజై యున్నాడు రమ్యముగా కీర్తనలు పాడుడి. తనను స్తుతించమని దేవుడు మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. దేవుని మంచితనం ఆయనను స్తుతించేలా మనల్ని పురికొల్పుతూ వుంది.…

కీర్తన 1 వ్యాఖ్యానము

కీర్తనల గ్రంధములోని కీర్తనలన్ని ఆలయ సేవల్లో ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించిన దావీదు కీర్తనల సమాహారం. దావీదు జీవితకాలంలో ఈ సమీకరణ జరిగివుండొచ్చు. 1, 2, 10, 33 కీర్తనలు మినహా ఈ పుస్తకంలోని అన్ని కీర్తనలు వాటి శీర్షికలలో దావీదుకు ఆపాదించబడ్డాయి. 1,…