ఆదికాండము పరిచయము

పేరు మరియు ప్రయోజనం ఆదికాండము అనేది బైబిల్ యొక్క మొదటి పుస్తకానికి ఇవ్వబడిన పేరు, మోషే యొక్క ఐదు పుస్తకాలలో మొదటిది. హీబ్రూ బైబిల్లో, ఈ పుస్తకానికి పుస్తకంలోని మొదటి అధ్యాయములో మొదటి వచనములోని  మొదటి పదమైన “ఆదిలో” అనే పదాన్నే దీనికి…

కీర్తనలు 2

అన్యజనుల వ్యర్థమైన కుట్ర దేవుని రాజు యొక్క సురక్షితమైన పాలన కీర్తన 2 అత్యంత ముఖ్యమైన మెస్సియానిక్ కీర్తనలలో ఒకటి. ఈ కీర్తనలో దావీదు మెస్సీయ రాజ్యము పట్ల ఈ లోక పాలకుల యొక్క వ్యర్థమైన ప్రతిఘటనను వివరించాడు. అన్యజనుల వ్యర్థమైన…

బైబులు ప్రపంచము

పాఠము 1 బైబిల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ద్వారా ప్రాథమికమైన బైబులు చరిత్రను జియోగ్రఫీతో పాటు అప్పటి ప్రజల అనుదిన జీవన విధానమును, బైబులు కాలం నాటి ఆచారములను అధ్యయనం చేధ్ధాం మరియు బైబులు మన దగ్గరకు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకొందాం. బైబులును…

కీర్తనల గ్రంధము యొక్క ఉపోధ్ఘాతము

కీర్తనలు ఉపోధ్ఘాతము కీర్తనలు 47:6,7 దేవుని కీర్తించుడి కీర్తించుడి మన రాజును కీర్తించుడి కీర్తించుడి. దేవుడు సర్వభూమికి రాజై యున్నాడు రమ్యముగా కీర్తనలు పాడుడి. తనను స్తుతించమని దేవుడు మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. దేవుని మంచితనం ఆయనను స్తుతించేలా మనల్ని పురికొల్పుతూ వుంది.…

కీర్తన 1

కీర్తనల గ్రంధములోని కీర్తనలన్ని ఆలయ సేవల్లో ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించిన దావీదు కీర్తనల సమాహారం. దావీదు జీవితకాలంలో ఈ సమీకరణ జరిగివుండొచ్చు. 1, 2, 10, 33 కీర్తనలు మినహా ఈ పుస్తకంలోని అన్ని కీర్తనలు వాటి శీర్షికలలో దావీదుకు ఆపాదించబడ్డాయి. 1,…