ఆదికాండము పరిచయము

పేరు మరియు ప్రయోజనం ఆదికాండము అనేది బైబిల్ యొక్క మొదటి పుస్తకానికి ఇవ్వబడిన పేరు, మోషే యొక్క ఐదు పుస్తకాలలో మొదటిది. హీబ్రూ బైబిల్లో, ఈ పుస్తకానికి పుస్తకంలోని మొదటి అధ్యాయములో మొదటి వచనములోని  మొదటి పదమైన “ఆదిలో” అనే పదాన్నే దీనికి…