దేవుడైన పరిశుధ్ధాత్మను గురించి

మత్తయి 28:19, కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచు అను లేఖనమును బట్టి త్రిత్వము లోని ముగ్గురు వ్యక్తులలో పరిశుధ్ధాత్ముడు ఒకరని నేను నమ్ముతున్నాను. పరిశుధ్ధాత్ముడు దేవుడై యున్నాడు.…

దేవుడైన యేసుక్రీస్తును గురించి

మత్తయి 28:19, కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచు అను లేఖనమును బట్టి త్రిత్వములోని ముగ్గురు వ్యక్తులలో యేసుక్రీస్తు ఒకరని నేను నమ్ముతున్నాను. యేసుక్రీస్తు నిత్య దేవుని కుమారుడైయున్నాడు.…

తండ్రియైన దేవునిని గురించి

మత్తయి 28:19, కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మ మిచ్చుచు అను లేఖనమును బట్టి త్రిత్వములోని ముగ్గురు వ్యక్తులలో తండ్రియైన దేవుడు ఒకరని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆయన యేసుక్రీస్తుకు…

త్రిత్వ దేవుడు

పరిశుద్ధ లేఖనాల ఆధారముగా పరిశుద్ధ త్రిత్వమును నేను నమ్ముచున్నాను. మన దేవుడైన యెహోవా అద్వితీ యుడగు యెహోవా అను ద్వితీయోపదేశ కాండము 6:4 లేఖనమును బట్టి; మరియు ఒక్కడే దేవుడు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుమను 1 కొరింథీయులకు 8:4…

ఆ దేవుడు ఎవరు? ఆయన పేరేమిటి? మూడవ భాగము

ఆ దేవుడు ఎవరు? ఆయన పేరేమిటి? మూడవ భాగము దేవుడు సృజించిన వాటిని బట్టి, పకృతిలోగాని మానవ చరిత్రలోగాని ఆ దేవుని కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్స్ బట్టి, మనుష్యుల హృదయాలలో వ్రాయబడిన దైవికమైన చట్టాన్ని బట్టి, ఈ సృష్టిలో ప్రతిదీ ఒక డిజైన్లో…

దేవుడు ఉన్నాడు, రుజువులివిగో. రెండవ భాగము

రెండవ భాగము దేవుడు ఉన్నాడు? రుజువులివిగో. రెండవ భాగము దేవుడు సృజించిన వాటిని బట్టి లేక పకృతిలోగాని మానవ చరిత్రలోగాని ఆ దేవుని కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్ బట్టి లేక మనుష్యుల హృదయాలలో వ్రాయబడిన దైవికమైన చట్టాన్ని బట్టి లేక ఈ సృష్టిలో…

దేవుడు ఉన్నాడా? ఎలా చెప్పగలం?

దేవుడు ఉన్నాడా?ఎలా చెప్పగలం? అసలు దేవుడనేవాడు ఉన్నాడా? ఉంటే ఆ దేవుడు ఎవరు? ఆ దేవునిని గురించి ఎలా తెలుసుకొంటాం? ఆయన ఉనికికి సాక్ష్యమేమన్న ఉందా? అని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? కొంతసేపు మతవిశ్వాసాలను కులాలు, మతాలు, జాతులు, సమాజాలు అన్నింటిని కాసేపు…