మార్కు 7:11లో ఉన్న కొర్బాను అంటే ఏమిటి?

మార్కు 7:10-13 నీ తలిదండ్రులను ఘనపరచవలెననియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెప్పెను గదా. అయినను మీరు–ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి– నావలన నీకు ప్రయోజనమగునది ఏదో అది కొర్బాను, అనగా దేవార్పితమని చెప్పినయెడల, తన తండ్రికైనను…

పరిశుద్ధ లేఖనములను గురించి

పరిశుద్ధ లేఖనాలు ప్రపంచములోని అన్ని ఇతర పుస్తకాల కంటే భిన్నమైనవని, అవి దేవుని మాటలని నేను నమ్ముతున్నాను. (దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడియుండునట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పు దిద్దుటకును, నీతియందు శిక్ష…

యేసు చావ లేదా?

యేసు చావ లేదా? కీర్తనలు 118:17_ నేను చావను సజీవుడనై యెహోవా క్రియలు వివరించెదను అను ఈ మాటలను బట్టి కొందరు యేసు మరణించలేదని వాదిస్తూ అందుకు సపోర్ట్ గా ఈ వచనాన్ని చూపిస్తూవున్నారు, కరెక్ట్ అంటారా? తప్పంటారా? లేఖనాలను పరిశీలిద్దాము:…

ఖాళీ సమాధికి సంబంధించిన విభిన్న సిద్ధాంతాలు

ఖాళీ సమాధికి సంబంధించిన విభిన్న సిద్ధాంతాలు మత్తయి 28: 11-15_ వారు వెళ్లుచుండగా కావలివారిలో కొందరు పట్టణములోనికి వచ్చి జరిగిన సంగతులన్ని టిని ప్రధానయాజకులతో చెప్పిరి. కాబట్టి వారు పెద్దలతోకూడి వచ్చి ఆలోచన చేసి ఆ సైనికులకు చాల ద్రవ్యమిచ్చి –…

ఆరాధనా శనివారమా? లేక ఆదివారమా?

పాతనిబంధనలో విశ్రాంతిదినమును పాటించమని యూదులు ఆదేశించబడ్డారు. కొత్తనిబంధనలో యూదులు, యేసు అపొస్తలులు విశ్రాంతిదినమును పాటించడం మనం చూస్తాము, మరి మనం శనివారమున కాకుండ ఆదివారన్న ఎందుకని ఆరాధిస్తూ వున్నాము? అని కొంతమందికి సందేహం రావొచ్చు. మొదటిగా, పాతనిబంధనలోని 10 ఆజ్ఞలలో 9…

క్రీస్తులో విశ్వాసముంచుటను గురించి

2 కొరింథీయులకు 5:18,19వచనాలు సమస్తమును దేవునివలననైనవి; దేవుడు మన అపరాధములను మనమీద మోపక, క్రీస్తునందు మనలను తనతో సమాధానపరచుకొనియున్నాడు, అని చెప్తూవున్నాయి. ఈ వచనంలో చాల ప్రాముఖ్యమైన మాట “సమాధానపరచుకొనియున్నాడు“, మొదటగా ఈ మాటకు అర్ధాన్ని తెలుసుకొందాం. సమాధానపరచుకొనియున్నాడు అనే పదం…

కొందరు నరకానికి ముందుగానే నిర్ణయింపబడి యున్నారా?

కృపలో ఏర్పరచబడటం రెండవ భాగము, ఎఫెసీయులకు 1:4-6 వచనాలను చదువుకొందాం. తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు, తన చిత్తప్రకారమైన దయాసంకల్పముచొప్పున, యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై, మనలను ముందుగా తన కోసము…

ఆబ్జెక్టివ్ జస్టిఫికేషన్ సబ్జెక్టివ్ జస్టిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి?

అందరికొరకు క్రీస్తు సంపాదించిన నీతిని విశ్వాసులు అంగీకరించేటట్లు వారిలో విశ్వాసమును సృజిస్తూ అవిశ్వాసమునుండి దేవునియందలి విశ్వాసమునకు తిప్పి మనకు పునర్జన్మనిఛ్చి మరణము నుండి జీవమునకు లేపుటకుగాను పరిశుద్దాత్ముడు మనలో జరిగించే పనిని విశ్వాసము యొక్క అద్భుతముగా బైబులు వర్ణిస్తూవుంది దీనినే మారుమనస్సు,…