సృష్టి మరియు పరిణామంపై సంక్షిప్త వివరణ

దేవుని వాక్యాన్ని దాని స్వచ్చతలో భవిషత్ తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశ్యములో దానిని వ్యాఖ్యాన రూపములో భద్రపర్చాలనే ఈ చిన్న ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు కండి. ఇది ఎంతో శ్రమతో ఖర్చుతో కూడుకొన్నది కాబట్టి ప్రోత్సహించండి, చేయూతనివ్వండి, దేవుడు మిమ్మును దీవించును గాక. –…

“సృష్టి” గురించి సంక్షిప్త వివరణ

దేవుని వాక్యాన్ని దాని స్వచ్చతలో భవిషత్ తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశ్యములో దానిని వ్యాఖ్యాన రూపములో భద్రపర్చాలనే ఈ చిన్న ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు కండి. ఇది ఎంతో శ్రమతో ఖర్చుతో కూడుకొన్నది కాబట్టి ప్రోత్సహించండి, చేయూతనివ్వండి, దేవుడు మిమ్మును దీవించును గాక. –…

“దేవుడు” గురించి సంక్షిప్త వివరణ

దేవుని వాక్యాన్ని దాని స్వచ్చతలో భవిషత్ తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశ్యములో దానిని వ్యాఖ్యాన రూపములో భద్రపర్చాలనే ఈ చిన్న ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు కండి. ఇది ఎంతో శ్రమతో ఖర్చుతో కూడుకొన్నది కాబట్టి ప్రోత్సహించండి, చేయూతనివ్వండి, దేవుడు మిమ్మును దీవించును గాక. –…

సృష్టి

పరిశుద్ధ లేఖనాలలో గ్రంథస్థము చెయ్యబడియున్నట్లుగా, ప్రత్యేకముగా ఆదికాండము 1,2 అధ్యాయాలలో నమోదు చెయ్యబడియున్న రీతిగా, ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను (ఆదికాండము 1:1). దేవుడు తన శక్తిగల సృజనాత్మకమైన మాటల ద్వారా, ప్రతి దానిని శూన్యము నుండి కలుగజేసియున్నాడని, (కీర్తనలు 33:6,9,…

దేవుని పోలిక అంటే ఏమిటి

ఆదాము హవ్వలు దేవుని స్వరూపంలో లేదా దేవుని పోలికలో సృష్టించబడ్డారని బైబులు చెప్తూవుంది. అసలు దేవుని పోలిక అంటే? ఏ పోలికలో ఆదాము హవ్వలు సృష్టింపబడియున్నారు? ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను అను ఆదికాండము 1:1 దేవుని గురించి ఏయే విషయాలు…

వేరే గ్రహాల మీద జీవులు ఉన్నాయా?

విస్తారమైన అంతరిక్షం, అనేక గ్రహాలూ వాటిలో జీవులు మనుగడ సాగించగల పరిస్థితులను గురించి మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాము. ఆదికాండము భూమిపై సృష్టింపబడిన జీవులను గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతూ వుంది. అట్లే ఇతర గ్రహాలలో జీవమును గురించి ప్రస్తావించటం లేదు. బైబులు…

దేవదూతలు ఎప్పుడు సృష్టించబడ్డారు?

దేవుడు మాత్రమే శాశ్వతుడు మరియు సృష్టించబడనివాడు అని బైబిల్ చెబుతుంది (ఆదికాండము 1:1; యోహాను 1:1-2). ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను అను ఆదికాండము 1:1 దేవుని గురించి ఏమి చెప్తూవుందంటే, 1. ఆదిలో దేవుడు మాత్రమే ఉనికిలో ఉన్నాడని, (ఆయన…

దేవుడు మొదటి దినాన్న సృజించిన వెలుగు అంటే ఏమిటి?

దేవుడు మొదటి దినాన్న సృజించిన వెలుగు అంటే ఏమిటి? ఆదికాండము 1:3–5 ఆదికాండము 1:3–5 3 దేవుడు–వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 4 వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. 5 దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు,…

డైనోసార్‌లు నిజమేనా? బైబులు వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉందా?

డైనోసార్‌లు నిజమేనా? బైబులు వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉందా? భూమి వయస్సు పై క్రైస్తవ సమాజంలో జరుగుతున్న పెద్ద చర్చలో డైనోసార్ల అంశం కూడా ఒకటి. భూమి వయస్సు 4.5 బిలియన్ సంవత్సరాలు అని విశ్వసించే వాళ్ళు బైబులు డైనోసార్లను గురించి ప్రస్తావించటం…

ఆస్తిక పరిణామ సిధ్ధాంతాన్ని అంగీకరించడంలో వేదాంతపరమైన సమస్యలు ఏమిటి?

ఆస్తిక పరిణామ సిధ్ధాంతాన్ని అంగీకరించడంలో వేదాంతపరమైన సమస్యలు ఏమిటి? దేవుని గొప్ప లక్షణాలలో సర్వశక్తిమంతత్వము (ఊహించలేని అనంతమైన ఆయన శక్తిని) సర్వాంతర్యామి (ఒకే టైములో అంతటను ఉండటం) సర్వమును యెఱుగుట (జరుగుతున్న జరగబోవుతున్న ప్రతి విషయము ఆయనకు ముందే తెలిసి ఉండటం)…