క్రిస్మస్ 1 సిరీస్ B

యెషయా 45:22-25 పాత నిబంధన పాఠము: యెషయా 45:20-25; పత్రిక పాఠము: కొలొస్సి 3:12-17; సువార్త పాఠము: లూకా 2: 25-40; కీర్తన 111. క్రిస్మస్కు మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి బహుమతులు ఇచ్చి ఉంటారు కదా, అయితే మీరు ఇచ్చిన…

క్రిస్మస్ సిరీస్ B

ప్రసంగ పాఠము: యెషయా 52:7-10 పాత నిబంధన పాఠము: యెషయా 52:7-10, 16; పత్రిక పాఠము: హెబ్రీ 1:1-9; సువార్త పాఠము: యోహాను 1:1-14; కీర్తన 98. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారు ఎన్నో సంవత్సరాలనుండి మనం…

అడ్వెంట్  4           సిరీస్ B                            

                                                                                సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారు మెస్సయ్యకు సంబంధించిన ప్రవచనాలను జ్జ్యపాకం చేసుకొనేటప్పుడు, కీర్తనలు, యెషయా, యిర్మీయా, జెకరయ్య  వంటి వాటిని గుర్తుచేసుకొంటాం తప్ప సమూయేలు గ్రంధాన్ని గూర్చి అసలు ఆలోచించం. కాని మన పాఠములో మెస్సయ్యను…

అడ్వెంట్  3         సిరీస్ B         

పాత నిబంధన పాఠము: యెషయా  61:1-3,10-11; పత్రిక పాఠము: 1థెస్సలొనీకయులకు 5:16-24; సువార్త పాఠము: యోహాను 1:6-8,19-28; కీర్తన 71. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారు పాఠమును చదువుకొందాం: యెషయా 61:1-3;10,11 ఉపోద్గాతము: వారి పాపములు వారిని…

అడ్వెంట్ 2 సిరీస్ B

పాత నిబంధన పాఠము: యెషయా  40:1-11; పత్రిక పాఠము: 2పేతురు 3:8-14; సువార్త పాఠము: మార్కు 1:1-8; కీర్తన 85. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారు ప్రసంగ పాఠము: యెషయా 40:1-11 ఉపొధ్ఘాతము: యెషయా తన ప్రవచనంలోని…

అడ్వెంట్  1                               సిరీస్ B  

పాత నిబంధన పాఠము: యెషయా  64:1-8; పత్రిక పాఠము: 1 కొరింథీయులకు 1:3-9; సువార్త పాఠము: మార్కు 13:32-37; కీర్తన 24. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారు ప్రసంగ పాఠమును చదువుకొందాం: యెషయా 64:1-8. ఉపోద్గాతము: నేటి…