లెంట్ 5 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: యిర్మీయా 31:31-34; పత్రిక పాఠము: హెబ్రీయులకు 5:7-0; సువార్త 9ఠము: యోహాను 12:20-33; కీర్తన 143. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: యిర్మీయా 31:31-34 యిర్మీయా 31:31–34_ ఇదిగో నేను ఇశ్రాయేలు…

లెంట్ 4 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: సంఖ్యాకాండము 21:4-9; పత్రిక పాఠము: ఎఫెసీయులకు 2:4-10; సువార్త పాఠము: యోహాను 3:14-21; కీర్తన 38. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: సంఖ్యాకాండము 21:4-9 సంఖ్యాకాండము 21: 4-9_ వారు ఎదోముదేశమును…

లెంట్ 3 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: నిర్గమకాండము 20:1-17; పత్రిక పాఠము: 1 కొరింథీయులకు 1:22-25; సువార్త పాఠము: యోహాను 2:13-22; కీర్తన 19. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: నిర్గమకాండము 20:1-17 నిర్గమకాండము 20:1-6: 1దేవుడు ఈ…

లెంట్ 2 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: ఆదికాండము 28:10-17; పత్రిక పాఠము: రోమా 5:1-11; సువార్త పాఠము: మార్కు 8:31-38; కీర్తన 73. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: ఆదికాండము 28:10-17 10-11యాకోబు బెయేర్షెబానుండి బయలుదేరి హారానువైపు వెళ్లుచు…

లెంట్ 1 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: ఆదికాండము 22:1-18; పత్రిక పాఠము: రోమా 8:31-39; సువార్త పాఠము: మార్కు 1:12-15; కీర్తన 6. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: ఆదికాండము 22:1-14 బాబెలు మరియు సొదొమలో ఏమి జరుగుతుందో…

భస్మబుధవారం

సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: ద్వితీయోపదేశ కాండము 30:11-14 లెంట్లో మొదటి రోజును భస్మ బుధవారము అని అంటారు. లెంట్ అనేది పశ్చాత్తాపపడు కాలము. బూడిదను ధరించడం బైబిల్ కాలాల్లో పశ్చాత్తాపానికి చిహ్నం. యోనా గ్రంధములో…

రూపాంతరము బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: 2వ రాజులు 2:1-12a; పత్రిక పాఠము: 1 కొరింథీయులకు 3:12-4:2; సువార్త పాఠము: మార్కు 9:2-9; కీర్తన 148. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: 2వ రాజులు 2:1-12a 1యెహోవా సుడిగాలిచేత…

ఎపిఫని 6 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: 2 రాజులు 5:1-14; పత్రిక పాఠము: 1 కొరింథీయులకు 9:24-27; సువార్త పాఠము: మార్కు 1:40-45; కీర్తన 32. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: 2 రాజులు 5:1-14 మన పాఠములో…

ఎపిఫని 5 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: యోబు 7:1-7; పత్రిక పాఠము: 1 కొరింథీయులకు 9:16-23; సువార్త పాఠము: మార్కు 1:29-39; కీర్తన 103. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: యోబు 7:1-7 యోబు కధ మనకందరికీ బాగా తెలుసు.…

ఎపిఫని 4 బి సిరీస్

పాత నిబంధన పాఠము: ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-20; పత్రిక పాఠము: 1 కొరింథీయులకు 8:1-13; సువార్త పాఠము: మార్కు 1:21-28; కీర్తన 1. సిద్ధపరచిన వారు: రెవ. కూరపాటి విజయ్ కుమార్ గారుప్రసంగ పాఠము: ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-20 ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-20_ 15హోరేబులో ఆ…