తూర్పుప్రాచ్యములోని జీవనము మరియు నీటి ప్రాముఖ్యత – పాఠము 2

పాఠము 2 తూర్పు ప్రాచ్యములోని ప్రాముఖ్యమైన భూభాగములో ఇశ్రాయేలు ఉంచబడియున్నదని మనం మొదటి పాఠము ద్వారా నేర్చుకొనియున్నాము. ఈ పాఠములో, తూర్పు ప్రాచ్యము గురించి నేర్చుకొందాం. ప్రత్యేకముగా, తూర్పు ప్రాచ్యములోని జీవనము మరియు నీటి మధ్యన ఉన్న దగ్గరి సంబంధమును గురించి…

బైబులు ప్రపంచము – పాఠము 1

పాఠము 1 బైబిల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ద్వారా ప్రాథమికమైన బైబులు చరిత్రను జియోగ్రఫీతో పాటు అప్పటి ప్రజల అనుదిన జీవన విధానమును, బైబులు కాలం నాటి ఆచారములను అధ్యయనం చేధ్ధాం మరియు బైబులు మన దగ్గరకు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకొందాం. బైబులును…