యూదా పత్రిక వ్యాఖ్యానము

థీమ్: విశ్వాసం కోసం పోరాడండి! I. గ్రీటింగ్ (1, 2) 1యేసుక్రీస్తు దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండ్రియైన దేవునియందు ప్రేమింపబడి, యేసుక్రీస్తు నందు భద్రము చేయబడి పిలువబడిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. 2మీకు కనికరమును సమాధానమును ప్రేమయు విస్తరించును…

యూదా పత్రిక పరిచయం

యూదా పత్రిక పరిచయం విశ్వాసం కోసం పోరాటం క్రొత్త నిబంధనలో అపొస్తలుల పత్రికలలో చివరిది యూదా వ్రాసిన పత్రిక. ఇది చాల చిన్న లేఖ కాని అత్యంత బలమైన విషయాలను కలిగి వుంది. ఖచ్చితంగా ఇది క్రొత్త నిబంధనలో అతి తక్కువ…