2వ యోహాను వ్యాఖ్యానము

మొదటి భాగము2 వ యోహాను: పరిచయం (1–3) 1పెద్దైనెన నేను, ఏర్పరచబడినదైన అమ్మగారికిని, ఆమె పిల్లలకును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. 2నేనును, నేను మాత్రమే గాక సత్యము ఎరిగినవారందరును, మనలో నిలుచుచు మనతో ఎల్లప్పుడు ఉండు సత్యమును బట్టి మిమ్మును నిజముగా…

2వ యోహాను పరిచయము

2వ యోహాను పత్రికకు పరిచయము యోహాను 1వ, 2వ పత్రికలు మత విశ్వాసాలతో వ్యవహరిస్తే, 3వ పత్రిక ఒక మిషనరీ సమస్యతో వ్యవహరిస్తూ వుంది. ప్రేమ మరియు సత్యంలో నడవండితాను నిలుచుచున్నానని తలంచుకొనువాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను, 1 కొరింథీయులకు 10:12…