3వ యోహాను వ్యాఖ్యానము

మొదటి భాగము గాయు – ప్రియుడైన స్నేహితుడు (1–8) లేఖ యొక్క చిరునామా, లేదా సూపర్‌స్క్రిప్షన్ చాలా క్లుప్తంగా ఉంది: 1పెద్దనైన నేను సత్యమునుబట్టి ప్రేమించు ప్రియుడైన గాయునకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. అపొస్తలుడైన యోహాను తనను తాను సూచించుకోవడానికి “పెద్ద”…

3వ యోహాను పరిచయము

3 యోహాను పత్రిక పరిచయము 3వ యోహాను, యోహాను చివరి సంవత్సరాల్లో అతని అపొస్టలిక్ పరిచర్యను చూడటానికి మరొక అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉంది. యోహాను 1వ, 2వ పత్రికలు మత విశ్వాసాలతో వ్యవహరిస్తే, 3వ పత్రిక ఒక మిషనరీ సమస్యతో వ్యవహరిస్తూ…