దేవుడు ఉన్నాడు? రుజువులివిగో. రెండవ భాగము

రెండవ భాగము దేవుడు ఉన్నాడు? రుజువులివిగో. రెండవ భాగము దేవుడు సృజించిన వాటిని బట్టి లేక పకృతిలోగాని మానవ చరిత్రలోగాని ఆ దేవుని కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్ బట్టి లేక  మనుష్యుల హృదయాలలో వ్రాయబడిన దైవికమైన చట్టాన్ని బట్టి మరియు ఈ సృష్టిలో…

దేవుడు ఉన్నాడా? ఎలా చెప్పగలం?

దేవుడు ఉన్నాడా?ఎలా చెప్పగలం? అసలు దేవుడనేవాడు ఉన్నాడా? ఉంటే ఆ దేవుడు ఎవరు? ఆ దేవునినిగురించి ఎలా తెలుసుకొంటాం? ఆయన ఉనికికి సాక్ష్యమేమన్న ఉందా? అని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? కొంతసేపు మతవిశ్వాసాలను కులాలు, మతాలు, జాతులు, సమాజాలు అన్నింటిని కాసేపు ప్రక్కన…

దేవుడు సృష్టిని ఆరు రోజుల్లోనే చేశాడా?

దేవుడు సృష్టిని ఆరు రోజుల్లోనే చేశాడా? ఆదికాండములోని మొదటి అధ్యాయములో దేవుడు సృష్టినంతటిని చేసిన “ఆ ఆరు రోజులు” దీర్ఘ యుగాలను సూచిస్తూ ఉన్నాయా? ఈ ప్రశ్నకు సైన్స్ అవును, ఈ సృష్టి ఉనికిలోనికి రావడానికి ఎన్నో దీర్ఘ యుగాలను తీసుకొనియుంది…

భూమివయస్సు ఎంత?

భూమి వయస్సు ఎంత? శాస్త్రవేత్తలేమో భూమి వయస్సు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలని చెప్తూవున్నారు. బైబిల్ పండితులు ఏమో భూమి వయస్సు అంతుండదని చెప్తూవున్నారు. ఎవరు కరెక్ట్? భూమి వయస్సును అంచనా వెయ్యడానికి బైబిల్ పండితులకు ఉన్న ఏకైక “సోర్స్” బైబిల్లోని వివిధ…

మత్తయి సువార్త 2 వ అధ్యాయము వ్యాకరణము

జ్ఞానులు మెస్సీయను సందర్శించుట 1-12 1 రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయదేశపు బేత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి 2 యూదులరాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప…

ఆదికాండము 1:1,2 వచనాలు మద్య కోట్లసంవత్సరాల గ్యాప్ ఉందా?

In Restoration creationism or Gap theory who is true, Science or our Logic or God? పునరుద్ధరణ సృష్టివాదం Restoration Creationism లేదా గ్యాప్ సృష్టివాదం Gap Creationism అంటే మీకు తెలుసా? ఆదికాండము 1:1,2 వచనాలు…

మత్తయి సువార్త 1అధ్యాయము వ్యాకరణము

మత్తయి సువార్త 1 అబ్రాహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వంశావళి, 1-17 (లూకా 3:23-38; రూతు 4:18-22; 1 దినవృత్తాంత ములు 3:10-17) మత్తయి క్రొత్త నిబంధనలో మొదటి పుస్తకము. దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు జన్మమునకు చెందిన దేవుని…

మత్తయి సువార్త పరిచయము

పరిచయము మత్తయి సువార్త కొత్త నిబంధనలో మొదటి పుస్తకం. మత్తయి అనేకమైన పాత నిబంధన ప్రవచనాలను కోట్ చేస్తూ అవి యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎలా నెరవేర్చబడ్డాయో స్పష్టం చేస్తూ, క్రైస్తవత్వం అనేది జుడాయిజం స్థానంలో వచ్చిన క్రొత్తమతం కాదని; ఇది పాతనిబంధన…

నీకోదేము అంటే ఎవరు?

నీకోదేము అంటే ఎవరు? ‎@Kurapati Vijay Kumar – A voice of a shepherd  description నీకొదేము ఎవరు యోహాను3:1,2 యూదుల అధికారియైన నీకొదేమను పరిసయ్యుడొకడుండెను. అతడు రాత్రియందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి–బోధకుడా, నీవు దేవునియొద్దనుండి వచ్చిన బోధకుడవని మేమెరుగుదుము;…

యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట

యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట (యేసుని మొదటి సూచక క్రియ) యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట యోహాను 2:_1 మూడవదినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 2యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను; యేసును ఆయన శిష్యులును ఆ…