యేసు శోధనలు (మత్తయి 4:1-11; లుకా 4:1-13)

ఆలోచించండి● ఈ బైబిల్ కథకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు. మత్తయి 3:16,17, యేసు బాప్తిస్మము పొందిన వెంటనే నీళ్లలోనుండి ఒడ్డునకు వచ్చెను; ఇదిగో ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆత్మ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచ్చుట చూచెను. మరియు–ఇదిగో ఈయనే నా…

తూర్పుప్రాచ్యములోని జీవనము మరియు నీటి ప్రాముఖ్యత – పాఠము 2

పాఠము 2 తూర్పు ప్రాచ్యములోని ప్రాముఖ్యమైన భూభాగములో ఇశ్రాయేలు ఉంచబడియున్నదని మనం మొదటి పాఠము ద్వారా నేర్చుకొనియున్నాము. ఈ పాఠములో, తూర్పు ప్రాచ్యము గురించి నేర్చుకొందాం. ప్రత్యేకముగా, తూర్పు ప్రాచ్యములోని జీవనము మరియు నీటి మధ్యన ఉన్న దగ్గరి సంబంధమును గురించి…

తీతుకు 3వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

1అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 2ప్రతి సత్కార్యము చేయుటకు సిద్ధ పడియుండవలెననియు, మనుష్యులందరియెడల సంపూర్ణమైన సాత్వికమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై యుండవలెననియు, వారికి జ్ఞాపకము చేయుము. 3ఎందుకనగా మనము కూడమునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన…

తీతుకు 2వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

1నీవు హితబోధకనుకూలమైన సంగతులను బోధించుము. 2ఏలాగనగా వృద్ధులు మితానుభవముగలవారును, మాన్యులును, స్వస్థబుద్ధిగలవారును, విశ్వాస ప్రేమ సహనములయందు లోపములేనివారునై యుండవలెననియు, 3-5ఆలాగుననే వృద్ధీస్తలు కొండెకత్తెలును, మిగుల మద్యపానాసక్తులునై యుండక, ప్రవర్తనయందు భయభక్తులుగలవారై యుండవలెననియు, దేవునివాక్యము దూషింపబడకుండునట్లు, యౌవనస్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడియుండి తమ…

తీతుకు 1వ అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

ప్రథమ భాగముప్రారంభ శుభాకాంక్షలు (1:1–4) 1దేవుడు ఏర్పరచుకొనినవారి విశ్వాసము నిమిత్తమును, 2-4నిత్యజీవమునుగూర్చిన నిరీక్షణతోకూడిన భక్తికి ఆధారమగు సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము నిమిత్తమును, దేవుని దాసుడును యేసుక్రీస్తు అపొస్తలుడునైన పౌలు, మన అందరి విశ్వాస విషయములో నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెప్పి…

తీతుకు వ్రాసిన పత్రిక పరిచయము

తీతుకు పరిచయంకొత్త నిబంధనలోని 1 తిమోతి, 2 తిమోతి, తీతుకు వ్రాసిన పత్రికలు పాస్టర్ ని గురించి సమాచారాన్ని కలిగివున్నాయి కాబట్టి వాటిని పాస్టోరల్ పత్రికలుగా పిలుస్తారు. “పాస్టోరల్స్” అనే పదాన్ని 1703లో DN బెర్డోట్ మరియు 1726లో పాల్ ఆంటోన్…

క్రైస్తవులు పాపులం అని ప్రార్ధించడం తప్పా?

ఈ రోజు అనేకులు, క్రైస్తవులు ఎప్పుడు పాపులం క్షమించుమని ప్రార్ధిస్తూవుంటారు అని హేళనగా మాట్లాడటం చూస్తుంటే వారి అవివేకాన్ని బట్టి జాలి వేస్తుంది. లోకములోని ప్రతి మతము మరణము తర్వాత తీర్పు ఉందని, మరణము తర్వాత మరొక జీవితము ఉందని చెప్తూవుంది.…

ఫిలేమోను 6 వచనము

క్రీస్తునుబట్టి మీయందున్న ప్రతి శ్రేప్ఠమైన వరము విషయమై నీవు అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశ్వాసమందు పాలివారగుట అనునది కార్యకారి కావలయునని వేడుకొనుచున్నాను. (పరిశుద్ధ గ్రంధము BSI) క్రీస్తు మనకు చేసిన మంచిని నీవు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలనీ, తద్వారా మన…

2 పేతురు 3 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

ఐదవ భాగంఅంతిమ తీర్పు కోసం మీ సంసిద్ధతను పెంచుకోండి (3:1–18) 2వ అధ్యాయంలో అబద్ధ బోధకులపై కోప్పడిన తర్వాత, పేతురు ప్రవచనాత్మక మరియు అపొస్టోలిక్ సందేశాన్ని గౌరవించడం మరియు విశ్వసించే విధముగా జీవించడం అనే మునుపటి థీమ్‌లకు తిరిగి వస్తూ, మరోసారి…

2 పేతురు 2 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

నాల్గవ భాగంఅబద్ద బోధకులకు వ్యతిరేకంగా మీ అప్రమత్తతను పెంచుకోండి (2:1–22) నిజమైన ప్రవచనం యొక్క శ్రేష్ఠతను వక్కాణించిన తరువాత, అపొస్తలుడు ఇప్పుడు అబద్దపు బోధల గురించి మాట్లాడు తున్నాడు. ఎందుకంటే, చర్చితో తన వివాదంలో సాతాను అన్ని రకాల ప్రణాళికలను రూపొందించాడు, వాటిని…