మార్కు 7:11లో ఉన్న కొర్బాను అంటే ఏమిటి?

మార్కు 7:10-13 నీ తలిదండ్రులను ఘనపరచవలెననియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెప్పెను గదా. అయినను మీరు–ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి– నావలన నీకు ప్రయోజనమగునది ఏదో అది కొర్బాను, అనగా దేవార్పితమని చెప్పినయెడల, తన తండ్రికైనను…

బైబులు ప్రపంచము

పాఠము 1 బైబిల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ద్వారా ప్రాథమికమైన బైబులు చరిత్రను జియోగ్రఫీతో పాటు అప్పటి ప్రజల అనుదిన జీవన విధానమును, బైబులు కాలం నాటి ఆచారములను అధ్యయనం చేధ్ధాం మరియు బైబులు మన దగ్గరకు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకొందాం. బైబులును…

తండ్రియైన దేవునిని గురించి

మత్తయి 28:19, కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మ మిచ్చుచు అను లేఖనమును బట్టి త్రిత్వములోని ముగ్గురు వ్యక్తులలో తండ్రియైన దేవుడు ఒకరని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆయన యేసుక్రీస్తుకు…

కీర్తనల గ్రంధము యొక్క ఉపోధ్ఘాతము

కీర్తనలు ఉపోధ్ఘాతము కీర్తనలు 47:6,7 దేవుని కీర్తించుడి కీర్తించుడి మన రాజును కీర్తించుడి కీర్తించుడి. దేవుడు సర్వభూమికి రాజై యున్నాడు రమ్యముగా కీర్తనలు పాడుడి. తనను స్తుతించమని దేవుడు మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. దేవుని మంచితనం ఆయనను స్తుతించేలా మనల్ని పురికొల్పుతూ వుంది.…

మార్టిన్ లూథర్ చరిత్ర

లూథర్ యొక్క జన్మము (1483) మరియు విద్యాభ్యాసము కొలంబస్ అమెరికాను కనుగొనుటకు 9 సంవత్సరాల ముందు, 1483లో లూథర్ జర్మనీలోగల ఐస్ లేబన్ అను చిన్న పట్టణమందు జన్మించాడు. అతని తలితండ్రులు పేదవారైయుండియు మార్టిన్ లూథర్ తెలివి గలవాడని యెరిగి అతనిని…