సంఘ సంవత్సరం యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఒక సంవత్సరంలో సీసన్స్ (కాలాలు) ఉంటాయి. అవి వాటి ప్రాముఖ్యతను ప్రాముఖ్యమైన అంశాలను పండుగలను సంస్కృతిని ఆచారాలను కట్టుబాట్లను వారి ప్రత్యేకతను చరిత్రను తెలియజేస్తాయి. అట్లే చర్చికి కూడా క్యాలెండరు వుంది. నాల్గవ శతాబ్దంలో క్రైస్తవ మతంలో లిటర్జికల్ క్యాలెండర్‌లు అభివృద్ధి…

లిటర్జికల్ చర్చి  యొక్క ఆరాధన స్వరూపము

జుడాయిజంలోని దేవాలయం మరియు సమాజ మందిరాలు అను విభిన్నమైన పరిపక్వమైన వ్యవస్థల నుండి అపోస్టోలిక్ యుగం యొక్క ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘము ప్రారంభమయ్యింది. సంఘము సార్వత్రికo. ఆరాధనలో దైవభాగస్వామ్యం, ధర్మశాస్త్రం, సువార్త రూపాల క్రింద ఈ ఆరాధన అనే ప్రక్రియ నిర్దిష్టంగాక్లుప్తముగా…