పరలోకములో ఆత్మలు భూమిపై ఏమి జరుగుతుందో చూడగలరా?

ఒకడు మరణించిన క్షణం నుండి అంత్యదినము మధ్యన పరలోకములో లేదా నరకములో వుండే ఆత్మలు భూమిపై ఏమి జరుగుతుందో చూస్తూవుంటారనే విషయాన్ని గురించి బైబిల్ ఎక్కువ సమాచారాన్ని వెల్లడించడం లేదు. ఒకడు చనిపోయినప్పుడు, వాని శరీరం మరియు ఆత్మ ఒకదానినుండి మరోకొకటి…

మరణించిన తరువాత తన చుట్టూ ఏమి జరుగుతుందో ఆత్మకు తెలుస్తుందా?

ఒక వ్యక్తి చనిపోయి పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అదృశ్య రూపములోవున్న ఆ ఆత్మ ఇతరులను ఎలా గుర్తిస్తుంది లేదా భగవంతుడిని ఎలా కలుసుకుంటుంది? తీర్పు రోజు వరకు పరలోకములో వుండే సమయంలో ఆ ఆత్మ ఏమి చేస్తుంది? ఒకడు చనిపోయిన తరువాత వాని…

పరలోకములో స్థాయిలు (లెవెల్స్ ) ఉన్నాయా?

మన పనులు మన రక్షణకు ఏ విధంగానూ తోడ్పడవు. మనం ఆనందించే ఈ రక్షణ దేవుడు చేస్తున్నది (తీతు 3:5,6 మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక, తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ…

మనం చనిపోయినప్పుడు, పరలోకంలోకి ప్రవేశించే ముందు, క్రీస్తు రెండవ రాకడ వరకు వేచి ఉండటానికి విశ్వాసులు పరదైసుకు వెళతారా?

పరదైసు పరలోకమే. సిలువపై పశ్చాత్తాపపడిన దొంగకు యేసు వాగ్దానం చేసిన దాని గురించి ఆలోచించండి, “నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాననెను.” (లూకా 23:43). గుడ్ ఫ్రైడే రోజున యేసు మరియు దొంగ మరణించినప్పుడు, వారి శరీరాలు…

పరలోకంలో ఇతరులను, మన బంధువులును, స్నేహితులను గుర్తిస్తామా?

పరలోకంలో ఇతరులను మనం గుర్తించడం గురించి బైబిల్లో చాలా తక్కువ సమాచారం ఉంది. మోషే మరియు ఏలీయాలు ఎవరో పేతురుకు తెలుసు, అతను ఇంతకు ముందెన్నడూ వారిని వ్యక్తిగతంగా కలవలేదు (మత్తయి 17:4; మార్కు 9:5; లూకా 9:33). పరలోకంలో ఉన్న…

తిరుగుబాటు చేయాలనే ఆలోచన సాతానుకు ఎలా వచ్చింది?

స్వర్గం పరిపూర్ణమైన స్థలం, అక్కడ పాపము లేదు, తిరుగుబాటు చేయాలనే ఆలోచన సాతానుకు ఎలా వచ్చింది? మరి అది తనతో పాటు చాలా మంది పతనానికి కారణమవుతుందని తెలిసి కూడా దేవుడు దానిని ఎందుకని అనుమతించాడు? ఈ ప్రశ్నలకు బైబిలు సమాధానాలు…