సద్దూకయ్యులు అంటే ఎవరు?

క్రొత్త నిబంధనలో, పరిసయ్యులు మరియు సద్దూకయ్యుల గురించి మనం పదే పదే వింటూవుంటాము. పాత నిబంధన పుస్తకాలలో ఈ మతపరమైన పార్టీల గురించి మనం ఎప్పుడూ వినలేదు. కారణం ఏమిటంటే, ఈ మతపరమైన విభాగాలు మొదటగా ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ కాలంలో ఏర్పడ్డాయి.…

పరిసయ్యులు అంటే ఎవరు

క్రొత్త నిబంధనలో, పరిసయ్యులు మరియు సద్దూకయ్యుల గురించి మనం పదే పదే వింటూవుంటాము. పాత నిబంధన పుస్తకాలలో ఈ మతపరమైన పార్టీల గురించి మనం ఎప్పుడూ వినలేదు. కారణం ఏమిటంటే, ఈ మతపరమైన విభాగాలు మొదటగా ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ కాలంలో ఏర్పడ్డాయి.…

అరిమతీయాకు చెందిన యేసేపు అంటే ఎవరు?

అరిమతీయాకు చెందిన యేసేపు అంటే ఎవరు? ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, యేసు పుట్టకముందే, ఆయన యేసేపు అనే వ్యక్తికి అప్పగించబడ్డాడు, అతని గురించి మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు. అలాగే యేసు తన జీవితం చివరలో యేసేపు అనే మరొక వ్యక్తికి…

నీకోదేము

నీకోదేము అంటే ఎవరు? ‎@Kurapati Vijay Kumar – A voice of a shepherd  description నీకొదేము ఎవరు? యోహాను3:1,2 యూదుల అధికారియైన నీకొదేమను పరిసయ్యుడొకడుండెను. అతడు రాత్రియందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి–బోధకుడా, నీవు దేవునియొద్దనుండి వచ్చిన బోధకుడవని మేమెరుగుదుము;…