అరిమతీయాకు చెందిన యేసేపు అంటే ఎవరు?

అరిమతీయాకు చెందిన యేసేపు అంటే ఎవరు? ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, యేసు పుట్టకముందే, ఆయన యేసేపు అనే వ్యక్తికి అప్పగించబడ్డాడు, అతని గురించి మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు. అలాగే యేసు తన జీవితం చివరలో యేసేపు అనే మరొక వ్యక్తికి…

నీకోదేము అంటే ఎవరు?

నీకోదేము అంటే ఎవరు? ‎@Kurapati Vijay Kumar – A voice of a shepherd  description నీకొదేము ఎవరు యోహాను3:1,2 యూదుల అధికారియైన నీకొదేమను పరిసయ్యుడొకడుండెను. అతడు రాత్రియందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి–బోధకుడా, నీవు దేవునియొద్దనుండి వచ్చిన బోధకుడవని మేమెరుగుదుము;…