2 పేతురు 3 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

ఐదవ భాగంఅంతిమ తీర్పు కోసం మీ సంసిద్ధతను పెంచుకోండి (3:1–18) 2వ అధ్యాయంలో అబద్ధ బోధకులపై కోప్పడిన తర్వాత, పేతురు ప్రవచనాత్మక మరియు అపొస్టోలిక్ సందేశాన్ని గౌరవించడం మరియు విశ్వసించే విధముగా జీవించడం అనే మునుపటి థీమ్‌లకు తిరిగి వస్తూ, మరోసారి…

2 పేతురు 2 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

నాల్గవ భాగంఅబద్ద బోధకులకు వ్యతిరేకంగా మీ అప్రమత్తతను పెంచుకోండి (2:1–22) నిజమైన ప్రవచనం యొక్క శ్రేష్ఠతను వక్కాణించిన తరువాత, అపొస్తలుడు ఇప్పుడు అబద్దపు బోధల గురించి మాట్లాడు తున్నాడు. ఎందుకంటే, చర్చితో తన వివాదంలో సాతాను అన్ని రకాల ప్రణాళికలను రూపొందించాడు, వాటిని…

2 పేతురు 1 అధ్యాయము వ్యాఖ్యానము

ప్రథమ భాగముశుభాకాంక్షలు (1:1, 2) 1యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపొస్తలుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి, మావలెనే అమూల్యమైన విశ్వాసము పొందిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది: 2దేవునిగూర్చినట్టియు మన ప్రభువైన యేసునుగూర్చి నట్టియునైన…

2 పేతురు పరిచయము

2 పేతురు పరిచయం మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధిపొందుడి (2 పేతురు 3:18). ఈ లేఖ ప్రేమగల దేవుడు తన ప్రియమైన ప్రజలకు ఇచ్చిన గొప్ప బహుమతి. ఇది 1 పేతురు మరియు పౌలు…