క్రైస్తవులు పాపులం అని ప్రార్ధించడం తప్పా?

ఈ రోజు అనేకులు, క్రైస్తవులు ఎప్పుడు పాపులం క్షమించుమని ప్రార్ధిస్తూవుంటారు అని హేళనగా మాట్లాడటం చూస్తుంటే వారి అవివేకాన్ని బట్టి జాలి వేస్తుంది. లోకములోని ప్రతి మతము మరణము తర్వాత తీర్పు ఉందని, మరణము తర్వాత మరొక జీవితము ఉందని చెప్తూవుంది.…

దెయ్యాలు అంటే ఎవరు?

చనిపోయినవాళ్లు దెయ్యాలుగా అవుతారా? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది?  ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు, ప్రసంగి 12:7ని బట్టి “మన్నయినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆత్మ దాని దయచేసిన దేవుని యొద్దకు మరల పోవును” అను మాటలను బట్టి ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు,…

ఆత్మహత్యచేసుకుంటే, పరలోకానికి వెళ్ళరా?

ఆత్మహత్య చేసుకుంటే, స్వర్గానికి వెళ్ళరా? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? ఎవరైనా ఆత్మహత్య చేసుకుని పరలోకానికి వెళ్లిన సందర్భాలు బైబిల్లో ఉన్నాయా? బైబిలు ఆరు ఆత్మహత్యలను గురించి తెలియజేస్తూవుంది: న్యాయాధిపతులు 9:52-54 వచనాలలో పేర్కొనబడి ఉన్న అబీమెలెకు, అట్లే 1సమూయేలు 31:4,5 వచనాలలో…