యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట

యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట (యేసుని మొదటి సూచక క్రియ) యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట యోహాను 2:_1 మూడవదినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 2యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను; యేసును ఆయన శిష్యులును ఆ…

అయిదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు

యేసు ఆ సంగతి విని అంటే ఏ సంగతి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? యేసు బేత్సయిదా అను ఊరికి వెళ్లడంలో ప్రాధమిక ఉదేశ్యము ఏంటి? ప్రజలు యేసుని ఎందుకని వెంబడించారు? వారు కాపరిలేని గొఱ్ఱెలవలె ఉన్నందున వారిమీద కనికరపడటం అంటే ఏంటి?…