మత్తయి సువార్త పరిచయము

పరిచయము మత్తయి సువార్త కొత్త నిబంధనలో మొదటి పుస్తకం. మత్తయి అనేకమైన పాత నిబంధన ప్రవచనాలను కోట్ చేస్తూ అవి యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎలా నెరవేర్చబడ్డాయో స్పష్టం చేస్తూ, క్రైస్తవత్వం అనేది జుడాయిజం స్థానంలో వచ్చిన క్రొత్తమతం కాదని; ఇది పాతనిబంధన…

నీకోదేము

నీకోదేము అంటే ఎవరు? ‎@Kurapati Vijay Kumar – A voice of a shepherd  description నీకొదేము ఎవరు యోహాను3:1,2 యూదుల అధికారియైన నీకొదేమను పరిసయ్యుడొకడుండెను. అతడు రాత్రియందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి–బోధకుడా, నీవు దేవునియొద్దనుండి వచ్చిన బోధకుడవని మేమెరుగుదుము;…

యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట

యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట (యేసుని మొదటి సూచక క్రియ) యేసు నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుట యోహాను 2:_1 మూడవదినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 2యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను; యేసును ఆయన శిష్యులును ఆ…

అయిదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు (మత్తయి 14:13-21)

యేసు ఆ సంగతి విని అంటే ఏ సంగతి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? యేసు బేత్సయిదా అను ఊరికి వెళ్లడంలో ప్రాధమిక ఉదేశ్యము ఏంటి? ప్రజలు యేసుని ఎందుకని వెంబడించారు? వారు కాపరిలేని గొఱ్ఱెలవలె ఉన్నందున వారిమీద కనికరపడటం అంటే ఏంటి?…